Projekt AgriGo4Cities se plynule rozbíhá

Agrigo4cities

Městská část Praha 9 odstartovala v polovině února letošního roku projekt hrazený ze strukturálních fondů EU (ERDF). Tento projekt nese název Agrigo4cities a spadá pod Interreg Danube Transational Programme.

Agrigo4cities má za cíl podpořit sociální kohezi zranitelných skupin jako jsou např. Romové, sociálně slabí a lidé bez domova do společnosti. Tohoto programu se zúčastní 11 projektových partnerů a 6 strategických partnerů z dunajského regionu. Vedoucím partnerem jsou akademici ze slovinské Velenje ZRC SAZU, konkrétně tým Dr. Janiho Koziny.

 V následujících dvou letech se podařilo Městské části Praha 9 získat prostředky z fondů EU na projekt, který má za cíl podporovat integraci sociálně slabých občanů za udržitelného rozvoje městské části. V pravidelných půlročních intervalech se partneři seznámí s příklady dobré praxe, které jsou implementovány v jednotlivých regionech. Na základě těchto návštěv a také po absolvovaném podzimním školení v Mnichově, budou vybrány konkrétní postupy, které je vhodné do městské části implementovat.

Praha 9 by neměla být lhostejná k těm občanům, kteří to potřebují nejvíce. Je třeba lépe propojit státní sektor s občany a umožnit jim jejich rozvoj, který bude podporovat udržitelnost, životní prostředí a kulturní odpovědnost.  Projekt je skvělou příležitostí jak efektivně přispívat k nastolení rovných podmínek a příležitostí a zasadit se o nediskriminaci specifických skupin, které jsou na okraji společnosti. Tímto cílem je naplněn jeden z horizontálních principů EU. Praha 9 aktivně využívá možnosti spolupráce a financování projektů z evropských fondů. Tyto peníze jsou smysluplně využity a mají konkrétní dopad na celou řadu aktivit, které jsou v gesci Městské části Praha 9.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)

Agrigo4cities

Municipality Prague 9 started in the mid of February, 2017 a new project which is financed from EU funds (ERDF). This project holds a name Agrigo4cities and is under a programme Interreg Danube Transnational Progamme.

The aim of the project is to support social cohesion of vulnerable groups such as Gypsies, people who suffer from poverty and homeless people. The project partners are 11 partners and 6 strategic partners from Danube region. The lead partner is researchers from Velenje Academy ZRC SAZU, under the lead of Dr. Jani Kozina.

In following 2 years Municipality Prague 9 obtained money from European funds on this project. The aim of the project is to develop integration of vulnerable groups in the terms of sustainable development of urban areas. In annual meetings will partners learn from practical cases which will be implemented in regions. On the purpose of those meetings and after a workshop in München will partners choose concrete cases which will implement in their area.

Prague 9 really cares about those who needs it the most. It is needed to cooperate with governmental sphere and local citizens and enable them their development which will support sustainibility, improving of environment and cultural responsibility. The project is a great opportunity how to effectively contribute to nondiscrimination of vulnerable groups. With this aim is reached a one of horizontal principles of EU. Prague 9 actively enables the possibility of EU coofinancing. The money which are gained are greately and sufficiently used for particular amount of objects.

Související dokumenty