Přidělování domovních čísel, zápis stavebních objektů do RÚIAN

Přidělování popisných nebo evidenčních čísel stavebním objektům, zápis dokončených stavebních objektů a jejich změn do RÚIAN (RÚIAN = Registr územní identifikace adres a nemovitostí) se provádí podle § 121 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění:
§ 121
(1) Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa41a), dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí22) nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku66), stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce*).
(2) Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční41b), případně číslo orientační, stavební úřad po předložení podkladů uvedených v odstavci 1 vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního.

Dokončené stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona, nebo stavby, které vyžadovaly stavební povolení, a jejichž vlastnosti mohl budoucí uživatel ovlivnit nevyžadují kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí, tj. je možné začít s jejich užíváním po provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Stavebník podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, ohlášení závěrečné fáze výstavby, dokončení stavby, provede za použití formuláře Ohlášení dokončení stavby (dole na této stránce).

Podle § 14a odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze „Čísla popisná a evidenční přiděluje hlavní město Praha v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu“. Stavební úřad by měl při vydání stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru stavebníka poučit o tom, že má po dokončení stavby požádat stavební úřad, aby vyzval příslušný obecní úřad k přidělení č.p./č.ev. Žádat by měl prostřednictvím jednotného formuláře Žádost o přidělení čísla (dole na této stránce), jehož přílohou bude geometrický plán a prohlášení stavebníka (formulář dole na této stránce) o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou dokumentací/ověřenou projektovou dokumentací. Pokud při provádění stavby dojde k odchylkám oproti ověřené dokumentaci/ověřené projektové dokumentaci, přiloží stavebník místo prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby.

________________________________________________________________________________
22) Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů
41a) Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech ve znění pozdějších předpisů
41b) § 31 odst. 1 až 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
66) § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením ve znění pozdějších předpisů

*) Hlavní město Praha vede technickou mapu obce, kterou spravuje pověřená organizace Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

 

Formuláře pro poskytnutí údajů stavebnímu úřadu nezbytných pro zápis stavebního objektu nebo jeho změn do RÚIAN a pro zpracování statistického výkazu jsou dole na této stránce.

Přílohy
Formulář pro vyplnění v editoru. Tyto údaje předá stavebník (vlastník) stavebnímu úřadu.
Formulář pro tisk. Tyto údaje předá stavebník (vlastník) stavebnímu úřadu.
Formulář pro vyplnění v editoru. Tyto údaje předá stavebník (vlastník) stavebnímu úřadu.
Formulář pro tisk. Tyto údaje předá stavebník (vlastník) stavebnímu úřadu.