Přehled přijatých usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 5.4.2022

Přílohy
Nedokončení pořízení dlouhodobého majetku
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o finanční prostředky na realizaci projektu v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2022
Úprava rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o snížení finančních prostředků na výkon pěstounské péče
Vrácení části dotace přijaté v rámci OPVVV na realizaci akce EU Šablony II MŠ Kytlická
Přijetí finančního daru od společnosti Pankrác, a.s.
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelové dotace na realizaci projektů v rámci OPPPR
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o prostředky k financování projektů v oblasti prevence kriminality
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce s xxxxx
Uzavření Kupní smlouvy o dodávce tepelné energie pro vytápění a o dodávce teplé užitkové vody z tepelného zdroje Poděbradská 312/39, Praha 9 – Vysočany
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 2069 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Revitalizace území bývalého FREYOVA CUKROVARU" pro spol. Rezident Park 4 s.r.o.
Uzavření Smlouvy o nájmu na část NJ č. 971/107 v domě č.p. 971, ul. Sokolovská 193, Praha 9, k.ú. Libeň, mezi MČ Praha 9 a společností Neposeda, z.ú., IČO: 69793298
Prodloužení nájmu bytu xxxxx
Změna smlouvy č. 2021/OSM/0265/ONAN o nájmu části nebytové jednotky č. 971/107 v budově č.p. 971,972, ulice Sokolovská č.o. 193, k.ú. Libeň, ze dne 06.12.2021 mezi MČ Praha 9 a společností DaniDarx s.r.o., IČO: 24209139, označenou jako Dodatek č.1
Uzavření pachtovní smlouvy k pozemkům parc. č. 1814/1 o výměře 3421 m2, parc.č. 1814/4 o výměře 3331 m2, parc.č. 1983 o výměře 11 m2, parc.č. 1985 o výměře 7 m2, parc.č. 1814/5 o výměře 3366 m2, jehož součástí je budova čp. 312, parc.č. 1814/7 o výměře 556 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, a parc.č. 1814/10 o výměře 13 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, vše v k. ú. Vysočany se společností Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9, PSČ 190 00, IČO: 27944603
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1121/55 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a společností LA Golden s.r.o., IČO: 10880861
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 628/180 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a paní Michaelou Procházkovou, IČO: 06017851
Uzavření Smlouvy o nájmu NJ č. 589/102 v domě č.p. 589, ul. Novovysočanská 7, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a panem Mirko Beukem, IČO: 88316866
Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 277/03 ze dne 30.09.2003 ve znění Dodatku č.1 ze dne 23.02.2021, na pronájem NJ č. 973/102 v domě č.p. 973, ul. Sokolovská č.o. 197, Praha 9, a změnu smlouvy označenou jako Dodatek č.2 v plném znění
Zařazení nemovitých věcí na území Městské části Praha 9 do směny s hlavním městem Praha
Schválení vypsání užšího zadávacího řízení pro výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Výstavba šaten veřejného sportoviště při ZŠ Litvínovská"

Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ku ZŠ Litvínovská 600, Praha 9 a jmenování členů konkurzní komise
Zrušení Usnesení RMČ Praha 9 č. US RMČ 142/22 ze dne 22. 3. 2022, schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad Finále play-off extraligy v badmintonu
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad sportovní akcí benefičního florbalového turnaje firem
Schválení organizačního řádu příspěvkové organizace MČ Praha 9 Divadla Gong - kulturního a vzdělávacího společenského centra
Schválení kulturních a sportovních akcí Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na rok 2022
Vyhlášení "Programu účelových neinvestičních dotací určených na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích"
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad Proseckými pivními slavnostmi
Povolení výjimky ze zákazů stanovených obecně závaznou vyhláškou č.6/2001 Sb. hl.m. Prahy o ochraně veřejné zeleně
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad kulturní akcí 1. ročníku "ParčíkFestu"
Schválení smluv o výkonu funkce porotce ve veřejné soutěži projektu HMP "Program Umění pro město" - Fontána Vysočany
Revokace usnesení RMČ P9 č. 601/2021 ze dne 23.11.2021
Svolání 17. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání
Memorandum o spolupráci v rámci projektu „Komunitní centrum
Vysočany“