Přehled přijatých usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 4.4.2023

Přílohy
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy z předchozích let k využití v roce 2023
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o investiční dotaci na akci Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry
Vrácení nedočerpané části dotace poskytnuté MČ Praha 9 z rozpočtu hl. m. Prahy na Realizaci soutěže Dětské brouzdaliště a plastika
Vrácení nedočerpané části dotace poskytnuté MŠ U Nové školy z OPPPR na projekt Multikulturní šablony II pro MŠ U Nové školy
Pronájem reklamní plochy na sociálním automobilu pro Sociální služby Praha 9, z. ú.
Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 9
Vrácení nedočerpané části dotace poskytnuté ZŠ a MŠ Na Balabence z OPPPR na projekt Multikulturní šablony II pro ZŠ a MŠ Na Balabence
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 628/177 v k.ú. Prosek v rámci akce "Rozšíření optické sítě Vodafone v ulici Litoměřická, Praha 9" pro spol. Vodafone Czech Republic a.s.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1808/2 v k. ú. Vysočany mezi společností PREdistribuce, a.s. a MČ Praha 9
Skončení smlouvy o ubytování k bytové jednotce s xxxx dohodou, skončení nájmu bytové jednotky s xxxx dohodou
Uzavření nájemní smlouvy k sousednímu bytu s xxxx, sloučení bytů a udělení plné moci ve věci stavebního řízení xxxxx
Uzavření nájemní smlouvy s vítězem výběrového řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné
Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. Us RMČ 44/23 ze dne 7. 2. 2023 a na prodloužení doby nájmu bytové jednotky/bytu pouze do 30. 6. 2023
Prodloužení nájmu bytové jednotky/bytu xxxx
Změna Nájemní smlouvy č. NAP/OSM/300/2007 ze dne 13.12.2007 na pronájem části pozemku parc. č. 1395/1 v k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a xxxxx,označenou jako Dodatek č. 1
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 510/10 v k.ú. Střížkov, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a společností P.P.Klub Prosek s.r.o., IČO: 10765573, zastoupené xxxx
Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 ve správních řízeních vedených ve věcech pozemků parc.č. 1404/1, 1404/3, 2066/5 a 1401/1 v k.ú. Vysočany
Uzavření smlouvy o spolupráci ve věci "Ceny Opera Pragensia" a publikace "Alfabet pražské moderní architektury" v rámci festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2023
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad slavnostním večerem udílení cen za architekturu a památkovou péči Opera Pragensia 2023
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad sportovní akcí benefičního florbalové turnaje firem, který pořádá SKV Praha, z.s.
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcemi DDM P9
Zajištění vydávání časopisu Devítka