Přehled přijatých usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 13.4.2021

Přílohy
Vyúčtování záloh na poskytované služby za rok 2020 od Ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú.
Poskytnutí účelového příspěvku Divadlu GONG na opravu výsuvného systému hlediště
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Servisu informačních technologií
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s Poliklinikou Prosek a xxxxx
Uzavření Smlouvy o výpůjčce části společných částí nemovité věci za účelem umístění zařízení v rámci projektu MKDS MČ P9
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1992/1 v k.ú. Vysočany v rámci akce „Komunikace Pod Harfou - úsek Freyova - Kabešova" pro spol. CENTRAL GROUP Poděbradská s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 3895 v k.ú. Libeň, parc.č. 1667/1, 2034, 2035/1, parc.č. 2041 v k.ú. Vysočany a parc.č. 532/15 v k.ú. Prosek v rámci akce „Stavební úpravy VTL plynovodu č. trasy 056 Praha 9 – Libeň, Vysočany, Prosek – 2. etapa" pro spol. Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.
Schválení stanoviska MČ P9 k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 87/1 o výměře cca 510 m2 v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.
Schválení žádostí nájemců nebytových prostor ve vlastnictví HMP, svěřené správě MČ Praha 9, na prominutí plateb nájemného v měsíci listopadu a prosinci 2020, na základě splnění podmínky bezdlužnosti v březnu 2021
Vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení "Garážový dům Poliklinika Střížkov - zhotovení projektové dokumentace"
Výběr nejvhodnější nabídky na realizaci VZ "Novostavba objektu základní a mateřské školy v lokalitě U Elektry - opakované řízení"
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků mezi HMP a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost, a to pozemků v k.ú. Libeň, Vysočany, Troja, Hlubočepy a Braník
Změna nájemní smlouvy uzavřením Dodatku č.4 ke smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic a.s.
Vydání souhlasného stanoviska k akci "Nástavba budovy školy Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373",dle DSP z 10/2020, zpracované spol. Techniserv spol. s.r.o., se sídlem Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu pozemku parc.č. 628/208 o výměře 216 m2 a pozemku parc. č. 628/259 o výměře 298 m2 oba v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy xxxxxxx
Schválení textu odpovědi xxxxxx
Udělení plné moci ve věci žaloby xxxxxx o určení nájemního práva k bytu Mgr. Františku Steidlovi
Návrh na přijetí partnerství v projektu EU z programu EASME,sítě COS-SEM-2020-4-01:"COOP FWD"
Návrh na přijetí partnerství v projektu EU z programu Europe For Citizens, Strand 2: "WeAccess"
Přerozdělení úkolů z usnesení 12. zasedání ZMČ P9, konaného dne 30.3.2021
Nevyhovění námitkám proti neudělení souhlasu se zatížením bytové jednotky nabyté v privatizaci v době platného předkupního práva