Přehled přijatých usnesení ze 6. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 24.3.2020

Přílohy

Navýšení rozpočtu Odboru správy majetku

Termínovaný účet u Komerční banky, a.s.

Uvolnění finančních prostředků na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na projekt CHESTNUT

Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy z předchozích let k využití v roce 2020

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou neinvestiční dotaci v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II - ZŠ Novoborská

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou neinvestiční dotaci v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II - MŠ Kovářská

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na projekt AgriGo4Cities

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o investiční dotaci na akci ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity

Vyúčtování záloh na poskytované služby za rok 2019 od Ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú.

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru

Návrh smlouvy se společností Grant Thornton Advisory s.r.o. a MČ Praha 9 ve věci poskytování poradenských služeb pro občany Prahy 9 v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem a jeho následky

Prodloužení nájmu bytu, uzavření nájmu bytu a skončení nájmu bytu

Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 640/69 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a spol. TZ Reality s.r.o.

Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 628/180 v k.ú. Prosek

Změna Smlouvy o nájmu č. 2015/OSM/0523/ONAN ze dne 9.9.2015, ve znění dodatků č. 1 až 3, uzavřením Dodatku č.4, mezi MČ Praha 9 a spol. DaniDarx, s.r.o.

Podání výpovědi z nájmu bytu

Převod vlastnictví by.jednotek v byt. domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů

Vydání souhlasného stanoviska k stavbě "Revitalizace bytového domu na adrese Náměstí Na Balabence1439/1, Praha 9 - Libeň",dle projektové dokumentace z 11/2019 zpracované spol. PROFIREVIT s.r.o.,Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno

Zpětvzetí výpovědi ze smlouvy o nájmu č. OSM/123/2007 na pronájem pozemku parc. č. 1915/7, jehož součástí je stavba bez čp/če, a části pozemku parc. č. 1915/1 v k. ú. Vysočany a uzavření změny smlouvy Dodatkem č.1 k nájemní smlouvě č. OSM/123/2007 na pronájem výše uvedených pozemků mezi MČ Praha 9 a spol. HMR system, s.r.o.

Vydání souhlasného stanoviska vlastníka pozemků parc. č. 368, 370 v k. ú. Hrdlořezy, se stavbou RD na sousedních pozemcích parc. č. 371 a 372 v k. ú. Hrdlořezy, dle dokumentace pro vydání společného povolení, vypracované v 10/2019

Souhlas s navýšením kapacity v Základní škole a Mateřské škole na Balabence

Úprava Jednacího řádu RMČ P9

Změny ve složení komisí RMČ P9

Schválení žádosti o prodloužení lhůty vyúčtování dotačních programů Sport 2019 a doplnění chybějících náležitostí v programu " Dotační programy - sport 2019" a to o náležitostí dané zákonem

Zrušení termínu konání 9. zasedání ZMČ Praha 9

Přijetí mimořádných opatření k podpoře podnikání v nebytových prostorech a na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správě MČ Praha 9, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky (usnesením Vlády ČR ze dne 12. března 2020 publikovaným pod č. 69/2020 Sb.) a se zákazem maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách (usnesením vlády ze dne 14. března 2020, publikovaným pod č. 82/2020 Sb., a dalšími navazujícími usneseními s tímto opatřením souvisejícími)

Přijetí mimořádných opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky schválený Usnesením Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 uveřejněným pod č. 69/2020 Sb. a zákazem volného pohybu osob na základě usnesení Vlády České republiky č. 85/2020 Sb. ze dne 15. 3. 2020