Přehled přijatých usnesení ze 6. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 23.3.2021

Přílohy
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy z předchozích let k využití v roce 2021
Podání výpovědi z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou
Odpis nevymožitelné pohledávky
Uzavření smlouvy o nájmu NJ č. 966/103 v domě č.p. 965 a 966, ul. Sokolovská 185, Praha 9, k.ú. Libeň, mezi MČ Praha 9 a panem Davidem Plachým, IČO: 61297381
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 628/163, 628/164, 628/173 a parc.č. 628/180 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "LIDL PROSEK - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VYSOČANSKÁ 556/65" pro spol. Lidl Česká republika v.o.s.,
Přijetí opatření ke zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových objektů a prostor MČ Praha 9 - neúčtování úroků z prodlení a odložení splatnosti plateb nájemného
Jednací řád Výborů Zastupitelstva MČ Praha 9
Uzavření smlouvy o dílo na servis výtahů se společností EXPRESS ELEVATORS s.r.o. IČO 62913549
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na základě Objemové studie území Poděbradská / Rokytka, při ulici Poděbradská
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemku č. parc. 2528/14, v katastrálním území Hloubětín, Praha 9, při ulici U Elektry
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1017/1; 1840/1; 1840/11; 1840/12; 1840/13; 1846/1; 1846/4; 1846/5; 1846/6; 1846/7; 1846/8; 1846/9; 1846/10; 1846/13; 1840/20; 1014/1 v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Levobřežní
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na základě urbanistické studie brownfieldu Urbanistické studie ČKD Kolbenka SEVER, při ulici Kolbenova
Žádost Městské části Praha 8 o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 535/1, 536/1, 536/2, 537/1, 537/2, 626/4, 626/5, 626/50, 626/49, 626/9, vše v katastrálním území Střížkov, Praha 9, při ulici Desenská
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 2116/32, 2116/4, 2116/5, 2116/6, 2116/7, 2116/15, 913, vše v k.ú. Vysočany, a č. parc. 1711/3 v k.ú. Hloubětín, P 9, při ulici Poděbradská a U Elektry
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na základě podkladové studie při ul. Ke Klíčovu a drážnímu tělesu
Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2020
Svěření částí pozemků v k.ú. Vysočany z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Uzavření změny smlouvy – dodatku a prodloužení nájmu bytů
Uzavření smlouvy o nájmu k pozemku parc.č. 786, jehož součástí je stavba čp.500 (objekt občanské vybavenosti) a k části pozemku parc.č. 787 o výměře 3149 m2 dle návrhu GP oddělené a nově označené jako parc.č. 787/2, vše k.ú. Vysočany, se společností Gymnázium J. Seiferta o.p.s. , IČO: 49626931