Přehled přijatých usnesení ze 6. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 21.3.2023

Přílohy
Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů roku 2023 o účelovou dotaci na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni v rámci Programu adiktologických služeb
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na realizaci projektu v rámci OPPPR
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o finanční vypořádání projektu COOP FWD
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelové dotace na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o nedočerpanou účelovou dotaci na investiční akci Rekonstrukce služebny Policie ČR, U Mateřské školy 2
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o finanční prostředky na výkon pěstounské péče
Limit počtu pracovníků a rozpočet mzdových prostředků na rok 2023
Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 9 - rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025
Navýšení a změna rozpočtu investičních akcí Odboru správy majetku
Změna rozpočtu v rámci Projektu OPPPR PONK MŠ Veltruská
Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru ekonomického, Projektů evropských fondů, Odboru správy majetku a Odboru výstavby a územního rozvoje
Navýšení rozpočtu investic Odboru vnitřní správy
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku
Změna rozpočtu v rámci Projektu OPPPR Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Na Balabence a ZŠ Špitálská
Změna NS ze dne 12.12.1995, ve znění Dodatku č. 1 na pronájem části pozemku parc. č. 599/19 v k.ú. Prosek, mezi MČ Praha 9 a společností VPZ, s.r.o., označenou jako Dodatek č. 2
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky č. 352/101 v budově čp. 352, ul. Jablonecká č.o. 37, k.ú. Střížkov, Praha 9, založeného smlouvou o nájmu č. 056/92/OOS ze dne 19. 05. 1992, mezi MČ Praha 9 a Věrou Steinertovou, IČO: 44283903
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 500/11, 500/104 a 500/192 v k.ú. Střížkov v rámci akce "ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY K MĚSTSKÉMU MOBILIÁŘI PARC.Č. 500/219 K.Ú. STŘÍŽKOV" pro spol. Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 509/1 v k.ú. Střížkov v rámci akce "OBYTNÝ SOUBOR PROSEK - DOMY M,N,P" pro spol. B+3 REAL k.s.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 500/7 v k. ú. Střížkov mezi společností PREdistribuce, a.s. a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1825/4 v k. ú. Vysočany mezi společností PREdistribuce, a.s. a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 42/1 a 51/8 v k. ú. Vysočany mezi společností PREdistribuce, a.s. a MČ Praha 9
Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. US RMČ 413/22 ze dne 23.8.2022 v rámci žádosti o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 3924/3 v k.ú. Libeň a pozemků parc.č. 825/5 a parc.č. 136/21, oba v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti PREdistribuce, a.s.
Dohoda o ukončení Smlouvy o výpůjčce umístění, instalaci, provozování a údržbě technického zařízení Městského kamerového systému hl. m. Prahy ze dne 23.12.2005, číslo smlouvy MČ Praha 9: OSM/Šim/015/2005. Číslo dohody: DOH/40/04/000000/2023
Podání žaloby na úhradu dluhu na xxxx, udělení plné moci k této žalobě, prominutí zbytku poplatku z prodlení manželům xxx
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku č. 615/10, v k.ú. Prosek, mezi MČ Praha 9 a Aloisem Flegrem, IČO: 71633006
Jmenování ředitele ZŠ Špitálská, Špitálská 789, Praha 9
Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytování IT služeb v rámci pilotního projektu elektronické předregistrace do škol
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Mateřskou školou Novoborská a Mateřskou školou Pod Krocínkou
Schválení přijetí finančního daru Základní školou Špitálská
Schválení Zásad používání a tvorby zaměstnaneckého fondu MČ Praha 9 na rok 2023
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
Vyhlášení "Programu účelových neinvestičních dotací určených na podporu činností nestátních neziskových organizací působící na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou zaregistrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích"
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovou organizací Divadlem Gong - kulturním a vzdělávacím společenským centrem
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad 9. ročníkem kulturního festivalu Open House Praha
Schválení Smlouvy o propagaci mezi Kolektory, a.s. a MČ Praha 9
Schválení Koprodukční smlouvy a licenční smlouvy mezi xxxx a MČ Praha 9
Přerozdělení úkolů z usnesení 1.ZMČ P9 ze dne 7.3.2023
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad projektem "sociální automobil"
Pověření ředitelky ZŠ Litvínovská 600 k účasti na "Konferenci inovací ve vzdělávání Bett v Londýně" v termínu 29. - 30. 3. 2023