Přehled přijatých usnesení ze 6. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 19.3.2024

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o účelovou dotaci na výdaje na pomoc občanům Ukrajiny
Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru ekonomického, Projektů evropských fondů a Odboru správy majetku
Vrácení nedočerpané části dotace poskytnuté MČ Praha 9 na projekt MAP III
Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 9 - rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o prostředky k financování projektů v oblasti prevence kriminality
Limit počtu pracovníků a rozpočet mzdových prostředků na rok 2024
Zajištění průběhu Voleb do Evropského Parlamentu
Uzavření nájemních smluv k bytovým jednotkám/bytům na základě výsledků výběrového řízení
Informace o splnění podmínek pro přechod práva nájmu xxx, podání žaloby na vyklizení bytové jednotky na xxxx, udělení plné moci k této žalobě
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 482 v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví HMP
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1121/55 v k.ú. Prosek, mezi MČ Praha 9 a LA Golden s.r.o., IČO: 10880861
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 510/10 v k.ú. Střížkov, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a společností P.P.Klub Prosek s.r.o., IČO: 10765573, zastoupené jednatelem xxxx
Výpověď nájmu nebytové jednotky č. 566/103 v domě č.p. 565, 566, ul. Vysočanská č.o. 55, 53, Praha 9 - Prosek, xxxxx a společnosti DIANA D.A.K., s.r.o., ČO: 25702424
Změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 1.4.1998, uzavřené s xxx
Schválení stanoviska k provedení úprav mlatových cest a ke vstupu na pozemky v k.ú. Vysočany za účelem údržby a revitalizace zeleně pro spol. FINEP Harfa k.s.
Změna Nájemní smlouvy č. 2021/OSM/0011/ONAP ze dne 29.1.2021, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, označenou jako Dodatek č.3 s xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemků parc.č. 163/7 a parc.č. 163/6 v k.ú. Vysočany
Uzavření Dohody o uznání dluhu, způsobu jeho úhrady a o užívání pozemku, jehož součástí je stavba s manžely xxxx
Podání žaloby na vyklizení bytu xxx a na udělení plné moci
Smlouvy o překládce sítě elektronických komunikací - ÚVT Internet s.r.o. v rámci akce „Garážový - parkovací dům Poliklinika Prosek“
Revokace usnesení č. Us RMČ 77/24 ze dne 6.2.2024 v rámci akce propachtování pozemků v k.ú. Vysočany ve vlastnictví HMP
Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Novostavba budovy pro zdravotnickou záchrannou službu se stavebními úpravami areálu“ – vyloučení účastníků z účasti v zadávacím řízení
Skončení nájmu bytové jednotky s xxx
Schválení Zásad používání a tvorby zaměstnaneckého fondu MČ P9 na rok 2024
Přerozdělení úkolů z usnesení 5. zasedání ZMČ P9, konaného dne 5.3.2024
Vyhlášení dotačního programu "SPORT 2024" a schválení pravidel pro žadatele o účelovou neinvestiční dotaci na podporu dlouhodobé organizované sportovní výchovy mládeže
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad společenskou akcí We Love Prosek, která se uskuteční v Parku Přátelství na Proseku ve dnech 13. - 15. 6. 2024
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad sportovní akcí BigBoard Superfinále florbalu 2024, která se uskuteční dne 14. 4. 2024 v pražské O2 aréně
Zpráva k centralizovanému nákupu elektrické energie na období 2025 – 2026
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2023 dle §26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) provedených v Úřadu městské části Praha 9
Plán kontrolních činností na rok 2024
Organizační změny v počtu systemizovaných míst Úřadu městské části P9
Výběr dodavatele na veřejnou zakázku - koncesi na zvláštní služby s názvem "Poskytování restauračních služeb pro návštěvníky Parku Přátelství"
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce s xxxx