Přehled přijatých usnesení ze 6. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 19.3.2019

Přílohy

Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2019 o finanční prostředky na výkon pěstounské péče

Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru ekonomického, Odboru školství a evropských fondů, Odboru správy majetku a Odboru výstavby a územního rozvoje

Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru výstavby a územního rozvoje

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na projekt Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelové dotace na projekty schválené v rámci Operačního programu Praha - pól růstu

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na údržbu plastik

Limit počtu pracovníků a rozpočet mzdových prostředků na rok 2019

Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 9 - rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021

Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m. Prahy z předchozích let k využití v r. 2019

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1088/5 v k.ú. Vysočany pro SVJ Nemocniční 781, Praha 9 zast. spol. ENGINEERS CZ s.r.o.

Povolení splátek dluhu na nájemném a úroku z prodlení

Prominutí zbytku poplatku z prodlení, podání žaloby na úhradu dluhu, udělení plné moci k této žalobě

Informace o splnění podmínek, prodloužení nájmu bytu a uzavření změny smlouvy - dodatku

Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/409/2010 na pronájem NJ č.1413/105 v domě čp. 1413, Drahobejlova 41, Praha 9, uzavřením Dodatku č.4, jehož předmětem je oznámení o zrušení registrace plátce DPH

Vydání souhlasného stanoviska k zateplení a stavebním úpravám objektu Jablonecká čp. 356-357 Praha 9-Střížkov a zábor pro provádění stavby na pozemku parc. č. 500/11, k. ú. Střížkov

Vydání souhlasného stanoviska k zateplení a stavebním úpravám objektu Jablonecká čp. 358-359 Praha 9-Střížkov a zábor pro provádění stavby na pozemku parc. č. 500/11, k. ú. Střížkov

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji částí pozemků parc.č. 1775 a parc. č. 2081, oba v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti SUDOP PRAHA a.s.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemku parc.č. 2527/7 v k.ú. Hloubětín, ve vlastnictví hl.m. Prahy

Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 9 a společností Garáže Lovosická, s.r.o. na správu nebytových jednotek

Uzavření pachtovních smluv za účelem zajištění správy a provozování parkovišť a ukončení smluv o výpůjčce pozemků se společností Garáže Lovosická, s.r.o., se sídlem Sokolovská 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 27169561

Uzavření dohod o postoupení smluv a dodatků ke smlouvám mezi MČ Praha 9, spolkem Tělovýchovná jednota Praga, z.s. a spolkem "SK Praga Vysočany, z.s."

Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. Us RMČ 689/17 ze dne 11.12.2017 v rámci žádosti o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 1589/3, parc. č. 1589/4 a parc. č. 1589/5 vše v k.ú. Vysočany, ve vlasnictví hl. m. Prahy

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Pod Strojírnami č.p. 771 v k.ú.Vysočany

Vydání souhlasného stanoviska k zateplení a stavebním úpravám objektu Jablonecká čp. 360-361 Praha 9-Střížkov a zábor pro provádění stavby na pozemku parc. č. 500/11, k. ú. Střížkov

Vydání souhlasného stanoviska pro stavební řízení k projektové dokumentaci stavebních úprav, přístavby a půdní vestavby bytového domu Novovysočanská čp. 588/9, Praha 9 - Vysočany,dle projektové dokumentace z 10/2018 zpracované spol. PROJEKTY S+S, s.r.o,IČO: 26435888

Uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu dohodou

Uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi MČ Praha 9 a Advokátní kanceláří MIKŠ & SUK s.r.o.

Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 ve sporu o určení vlastnického práva ke sporným pozemkům proti Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Odpis nevymožitelných pohledávek do 100.000 Kč

Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Mateřskou školou Kovářská

Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 3.zasedání ZMČ P9

Uzavření smluv o výpůjčce se školskými zařízeními MČ Praha 9

Uzavření Dodatku č. 9 k pojistné smlouvě č. 0011793961 uzavřené s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.Vienna Insurance Group

Schválení Zásad používání a tvorby zaměstnaneckého fondu MČ P9 na rok 2019