Přehled přijatých usnesení ze 4. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 12.4.2022

Přílohy
Uzavření Memoranda o spolupráci Hlavního města Prahy a Městské části Praha 9 při zajištění péče o zeleň
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Sokolovská 570/310, k.ú. Vysočany, P9
Schválení jednostranného započtení pohledávky Městské části Praha 9 proti pohledávce paní xxxx na vrácení kupní ceny za bytovou jednotku
Schválení jednostranného započtení pohledávky Městské části Praha 9 proti pohledávce pana xxxx na vrácení kupní ceny za bytovou jednotku
Zařazení nemovitých věcí na území Městské části Praha 9 do směny s hlavním městem Praha
Zrušení usnesení č. Us RMČ 475/21 ze dne 20.9.2021 a schválení memoranda o spolupráci ve věci stavby č. 8211 Administrativně-technické budovy ZZS a místní obslužné komunikace vedoucí k administrativně-technické budově Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy
Prodej spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 1088/10 v k.ú. Vysočany a zrušení usnesení č. Us. RMČ 576/21 ze dne 23.11.2021
Směna pozemků v k.ú. Střížkov a v k.ú. Vysočany mezi spol. FINEP
Prosek k.s. a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o užívání nemovité věci a o spolupráci při poskytování přechodného útočiště běžencům mezi MČ Praha 9 a xxxxx