Přehled přijatých usnesení ze 4. jednání Rady MČ praha 9 ze dne 25.2.2020

Přílohy

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na realizaci muralu na objekt komunitního centra Jablonecká

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na údržbu plastik

Navýšení rozpočtu výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na úhradu výdajů za vánoční výzdobu ulic MČ Praha 9

Limit počtu pracovníků a rozpočet mzdových prostředků na rok 2020

Obnovení termínovaného účtu u České spořitelny, a.s.

Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 9 - rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022

Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru ekonomického, Odboru školství a evropských fondů, Odboru správy majetku a Odboru výstavby a územního rozvoje

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o finanční prostředky na realizaci projektů v rámci Programů v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy

Výběr nejvhodnější nabídky na akci "MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon - bourání pavilonu"

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 2519 v k.ú. Hloubětín v rámci akce "Obnova vodovodního řadu, ul. Českobrodská, Praha 9" pro spol. Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zast. spol. DIPRO, spol. s r.o.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 3894/1 v k.ú. Libeň v rámci akce "RWDLS1809_A_A_LIBN1_LIBV1HR_MET" pro spol. CETIN a.s., zast. spol. S com s.r.o.

Prodloužení nájmu bytu, skončení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu

Udělení plné moci

Vydání souhlasného stanoviska k povolení zřízení jednoho vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo osoby tělesně postižené na pozemku parc. č. 1373 v k. ú. Prosek

Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji pozemku parc.č. 1123/2 a pozemku parc. č. 73 v k. ú. Prosek

Uzavření Dohody o narovnání a podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. OSM/123/2007 ze dne 13.4.2007 na pronájem pozemku parc. č. 1915/7, jehož součástí je stavba bez čp/če, a části pozemku parc. č. 1915/1 v k. ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností HMR system, s.r.o.,IČO: 25685686, se sídlem Škvorecká 1/1933, 100 00 Praha 10

Vydání nesouhlasného stanoviska k pronájmu části pozemku parc.č. 615/21 v k. ú. Prosek

Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 628/180 v k.ú. Prosek, P9

Změna Smlouvy o nájmu č. 2015/OSM/0137/ONAN ze dne 30.3.2015, ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřením Dodatku č.3, mezi MČ Praha 9 a spol. CANDY BAR s.r.o., IČO:29137551

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Sokolovská č.p. 567/306, Na Břehu 567/7 a Na Břehu 567/9 v k.ú. Vysočany

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 96/2 a parc.č. 97/2 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "LIDL Rokytka - stavební úpravy a přístavba objektu Sokolovská 202" pro spol. LIDL Česká republika v.o.s., zast. spol. Foster Facility a.s

Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za IV. čtvrtletí 2019

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OVS/0026/DDIL se společností Strategic Consulting s.r.o.

Uzavření Dohody o spolupráci k poskytování služeb jednotky PO MČ Praha 19 pro potřeby MČ P9

Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 8. zasedání ZMČ P9, konaného dne 11.2.2020

Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad výstavou "10 za 10 - Srdečné pozdravy z Kielců!", která se uskuteční v Galerii 9 od 16.března do 9. dubna 2020

Schválení Dodatku č.2 ke Smlouvě o spolupráci při pořádání "Farmářských trhů" na území Městské části Praha 9. č. 2015/KSTKMT/0032/OINO

Schválení změny přílohy č. 1 ke smlouvě s dodavatelem Montservis Praha, a.s.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/119/0014425