Přehled přijatých usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 21.2.2023

Přílohy
Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9 na roky 2024 – 2028
Poskytnutí finanční podpory Vinařskému družstvu sv. Václav formou dotace
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2023
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Praha 9 - Vysočany, Polyfunkční soubor Poděbradská - nové kNN" k pozemku parc.č. 1992/1 v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s.
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "PA_INS_FTTH_CZ_2480_14921_Praha_Prosek_2_etapa2_V, k.ú. Prosek a Sřížkov" k pozemkům v k.ú. Prosek a v k.ú. Střížkov mezi MČ Praha 9 a společností T-Mobile Czech Republic a.s.
Uzavření nové smlouvy o nájmu nebytového prostoru a uzavření dohody o skončení aktuálního nájmu nebytového prostoru ve 2.NP domu č.p. 322, ul. Jablonecká č.o. 72, v k.ú. Střížkov, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a společností Estaplan s r.o., IČO: 04653009
Uzavření Smlouvy o právu umístění reklamního zařízení s obecně prospěšnou společností Startujeme, o.p.s., na pronájem části pozemku parc. č. 118/1 k.ú. Vysočany, ulice Sokolovská, za účelem umístění reklamní tabule na části reklamního poutače
Povolení splátek dluhu
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Sokolovská 570/310, k.ú. Vysočany
Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2022
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysočany do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Podej spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú Prosek vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě č.p. 765 - 774 v ulici Lovosická, Praha 9
Svěření pozemků v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlm. Prahy do správy MČ Praha 9
Revokace usnesení RMČ Praha 9 č. Us RMČ 24/23 ze dne 24.1.2023 v rámci žádosti o stanovisko k úplatnému převodu nově vzniklých pozemků parc.č. 163/13 o výměře 2 m2 a parc.č. 163/6 o výměře 413 m2, oba v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti KF Property Rubeška s.r.o.
Uzavření Dohody o vzdání se výkonu předkupního práva pro jednotlivý převod mezi MČ Praha 9, The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s. a The ECP School Building s.r.o.
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysočany a v k.ú. Hloubětín do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Zrušení omezující podmínky při svěření pozemku v k.ú. Libeň a záměr směny pozemků v k.ú. Libeň mezi společností Cheper real, a.s. a MČ Praha 9
Dodatek č.1 ke kupní smlouvě a smlouvě o dílo
Výměníková stanice Na Balabence - dodatek č. 7
Předložení žádostí na poskytnutí dotací s investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2023
Svěření spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na stavbě bez čp/če, garáže, zapsané na LV č.3358, v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy MČ P9
Záměr úplatného nabytí pozemků v k.ú. Vysočany z vlastnictví České republiky (příslušnost hospodařit s majetkem státu ÚZSVM) do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Výroční zpráva za rok 2022, o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za IV. čtvrtletí roku 2022
Odvolání z funkce přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 9
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Mateřskou školou Kovářská a Mateřskou školou U Vysočanského pivovaru
Schválení zřízení detašovaného pracoviště v ul. Sousedíkově, zřízení jedné přípravné třídy a navýšení kapacit pro Základní školu Novoborská, IČ 61381276
Uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním prostor se společností Poliklinika Prosek a.s.
Uzavření smlouvy o zpracování a ochraně osobních údajů s firmou Marbes s.r.o.
Schválení smlouvy o výpůjčce uměleckého díla připomínajícího výtvarného umělce Vladimíra Boudníka, který pracoval v závodě Praga
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 966/103, ul. Sokolovská č.o. 183 a 185, v k.ú. Libeň, Praha 9 mezi MČ Praha 9 a Davidem Plachým, IČO: 61297381
Schválení Organizačního řádu ÚMČ Praha 9 s promítnutými organizačními změnami
Jmenování člena dozorčí rady ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú.
Odvolání a jmenování člena dozorčí rady společnosti Hortus, spol. s r.o.
Odvolání a jmenování člena dozorčí rady společnosti Polikliniky Prosek a. s.
Odvolání a jmenování člena představenstva a členů dozorčí rady společnosti Devátá rozvojová a. s.