Přehled přijatých usnesení ze 3. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 9.2.2021

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o finanční prostředky po zlikvidovaných státních podnicích RaJ a UNIP
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 500/11 v k.ú. Střížkov mezi společností Pražská teplárenská a.s. a MČ Praha 9
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene č. OSM/De/002/2006 - práva chůze a jízdy na části pozemků parc.č. 2374/1 a parc.č. 2372/2 v k.ú. Hloubětím ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 2375/1 v k.ú. Hloubětín, uzavřené mezi panem Ing. Markem Vychodilem a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Prosek mezi společností PREdistribuce, a.s. a MČ Praha 9
Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemku parc.č. 1908/2, jehož součástí je stavba, bytový dům č.p. 549 na adrese: Skloněná 549/8 v k.ú. Vysočany, Praha 9
Uzavření dohody o skončení nájmu na pronájem NJ č. 649/101 v domě č.p. 649, Na Harfě č.4, Praha 9, se spol. Doceria s.r.o., ke dni 28.02.2021
Změna Smlouvy o nájmu na pronájem NJ č. 973/102 v domě č.p. 973, Sokolovská 197, Praha 9, uzavřením Dodatku č.1, jehož předmětem je registrace nájemce na plátce DPH
Změna Smlouvy o nájmu na pronájem NJ č. 567/603 v domě č.p. 567, Na Břehu 7, Praha 9, uzavřením Dodatku č.4, jehož předmětem je změna termínu k doplnění jistoty
Uzavření smlouvy o nájmu NJ č. 1256/101 v domě č.p. 1256, ul. Kovářská 8, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a paní Šárkou Vobořilovou, IČO: 05346967
Uzavření smlouvy o nájmu NJ č. 1413/105 v domě č.p. 1413, ul. Drahobejlova 41, Praha 9, k.ú. Libeň, mezi MČ Praha 9 a paní Thi Phuong Pham, IČO: 67251277
Jmenování komise k hodnocení nabídek na VZ "Novostavba objektu základní a mateřské školy v lokalitě U Elektry - opakované řízení"
Neschválení prominutí dluhu
Povolení splátek dluhu
Povolení splátek dluhu
Schválení žádosti nájemce nebytových prostor ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správě MČ Praha 9, Karlu Maškovi, IČO: 13102702, U Svobodárny 1180/14, Praha 9 – Vysočany, na prominutí plateb nájemného v měsíci listopadu a prosinci 2020
Výroční zpráva za rok 2020, o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za IV. čtvrtletí 2020
Návrh na jmenování člena povodňové komise MČ P9
Zpráva o provedené kontrole plnění úkolů z usnesení Rady MČ P9 za II. pol. 2020
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2020 dle §26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) provedených v Úřadu městské části Praha 9
Plán kontrolních činností na rok 2021
Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení "Urbanistické studie území Bleších Trhů"
Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v průběhu II. pol. 2020
Neudělení souhlasu se zatížením bytových jednotek nabytých v privatizaci
Žádost o nastavení pravidel při projednávání dopravních řešení tak, aby byly zohledňovány požadavky městských částí hl.m. Prahy