Přehled přijatých usnesení ze 3. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 10.2.2020

Přílohy

Předložení žádostí na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020

Podání žaloby na úhradu dluhu, udělení plné moci k této žalobě, povolení splátek dluhu

Uzavření změny smlouvy - dodatku, uzavření nájemní smlouvy, prodloužení nájmu bytu

Nevyhovění námitkám proti výpovědi z nájmu bytu

Postup při uplatňování inflace za rok 2019 u smluv na pronájem nebytových prostorů, pozemků, reklamních zařízení a antén

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o prodej části pozemku parc.č. 10/1 o výměře 3 m2 v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hlavního města Prahy

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o úplatný převod části nebo celého pozemku parc.č. 644/1 k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy

Záměr podání žádosti o dotaci z "Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2020"

Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad šestým ročníkem kulturního festivalu Open House Praha 2020, který se uskuteční v Praze od 11. - 17. května 2020

Schválení platového výměru ředitelce Divadla Gong - kulturního a vzdělávacího společenského centra

Uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním prostor se společností Poliklinika Prosek a.s.

Souhlas s aktualizovaným řešením a koncepcí Městského okruhu