Přehled přijatých usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

Přílohy
Zařazení nemovitých věcí na území Městské části Praha 9 do směny mezi Českou republikou a hlavním městem Praha
Směna pozemků v k.ú. Střížkov a v k.ú. Vysočany mezi spol. FINEP Prosek k.s. a MČ Praha 9
Prodej spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 1088/10 v k.ú. Vysočany
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Sokolovská 570/310 k.ú. Vysočany, Praha 9
Uzavření Memoranda o spolupráci hl. m. Prahy a MČ Praha 9 při zajištění péče o zeleň
schválení memoranda o spolupráci ve věci stavby č. 8211 Administrativně-technické budovy ZZS a místní obslužné komunikace vedoucí k administrativně-technické budově Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy