Přehled přijatých usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 5.10.2021

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021
Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Na Balabence
Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Pod Krocínkou
Poskytnutí dotace Škole Taekwon-do Dan-Gun, z.s
Poskytnutí dotace Charitativnímu spolku Srdcovka, z.s.
Navýšení a úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku
Navýšení a úprava rozpočtu Odboru školství a evropských fondů
Poskytnutí dotace pro Junák – český skaut, středisko Prosek Praha, z.s.
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
Povolení splátek dluhu
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1808/2 v k.ú. Vysočany pro 2. etapu akce "HVP PRO BYTOVÝ DŮM INSPIRACE NAD ROKYTKOU, PRAHA" pro spol. Pražská teplárenská, a.s.
Uzavření nájemní smlouvy k bytu
Podání výpovědi z nájmu bytu
Smlouva o úhradě elektrické energie" pro zařízení městského a dohlížecího kamerového systému MČ Prahy 9 v objektech Kurta Konráda 567/16, Poštovská 744/9 a Vysočanská 561/63
Navýšení rozpočtu hospodářské činnosti
Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 při vzniku SVJ v privatizovaných domech a schválení vzorových stanov
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Novovysočanská 589/7 v k.ú. Vysočany
Změna smlouvy č. 2020/OSM/0013/ONAN o nájmu nebytové jednotky 589/101 v budově č.p. 589, ulice Novovysočanská č.o. 7, k.ú. Vysočany, ze dne 22.01.2020, uzavřením Dodatku č.1, mezi MČ Praha 9 a společností JURIST CONSULT SERVICE s.r.o., IČO: 08641617
Změna Nájemní smlouvy č. NAP/OSM/0104/2005 ze dne 7.11.2005 ve znění dodatku č. 1 a č.2 uzavřením dodatku č. 3, mezi MČ Praha 9 a spol.Association Club Sparta Praha, z.s., IČO: 43005802
Stanovisko obce k navýšení kapacity školy Gymnázia J.Seiferta o.p.s.
Převod v rámci rozpočtu hospodářské činnosti na opravy budovy ZŠ Litvínovská 500
Zpráva o provedené kontrole plnění úkolů z usnesení Rady MČ P9 za I. pol. 2021
Přerozdělení úkolů z usnesení 14. zasedání ZMČ P9, konaného dne 21.9.2021
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad galavečerem bojových sportů Heroes Gate 24
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad konáním pop kulturního festivalu Comic-Con Prague 2021
Záměr podání žádosti o dotaci z "Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022"