Přehled přijatých usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 23.9.2019

Přílohy

Nevyhovění námitkám proti výpovědi z nájmu bytu

Změna Smlouvy o dílo č. 2019/OSM/0089/DDIL "MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon F" - uzavření Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a firmou Z+D stavební společnost, spol. s r.o.

Prodloužení nájmu bytu, uzavření NS k bytu ,podání žaloby na vyklizení bytu

Podání žaloby na vyklizení a odevzdání bytu, udělení plné moci k těmto žalobám

Vydání souhlasného stanoviska k projektové dokumentaci s názvem "Zateplení a stavební úpravy bytového domu v ul. Sokolovská 973 a 974, Praha, Praha 9 - Libeň",dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení zpracované spol. DPU REVIT s.r.o., 28. října 375/9, 110 00, Praha

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc.č. 500/104, parc.č. 500/193 a parc.č. 500/194, vše v k.ú. Střížkov

Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 53/96, ve znění dodatků č. 1 - 5, na pronájem NJ č.608/602 v domě čp. 608, Sokolovská 312, Praha 9 a změnu smlouvy uzavřením dodatků č.6 a č.7

Revokace usnesení č. Us RMČ 541/19 ze dne 10.9.2019 a schválení souhlasného stanoviska MČ Praha 9 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Střížkov mezi HMP a spol. BEK Construction spol. s r.o.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 643/13 o výměře 2 m2 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PEAL a.s

Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu 2019/OSM/0178/ONAN ze dne 5.6.2019, ve znění dodatku č.1 na pronájem budovy a přilehlých pozemků Park přátelství č.p. 816, Prosek, Praha 9

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji částí pozemku parc. č. 500/23 v k.ú. Střížkov, ve vlastnictví hl.m. Prahy, společnosti Česká spořitelna, a.s.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně části pozemku parc. č. 934 o výměře cca 480 m2 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví společnosti ZETA, s.r.o. za pozemky parc. č. 1710/5 k. ú. Hloubětín o výměře 419 m2 a parc. č. 1711/1 k.ú. Hloubětín o výměře 719 m2 ve vlastnictví hl.m. Prahy

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně částí pozemku parc. č. 260 o výměře cca 32 m2 a cca 48 m2 k.ú. Hrdlořezy za část pozemku parc. č. 535 o výměře cca 414 m2 k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 1784/7 o výměře cca 69 m2 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Schválení smlouvy o spolupráci s SOŠ Jarov v rámci projektu "Polytechnika"

Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NAN/OVS/1/2007 s obchodní společností V.M.O. s.r.o.

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu Územního plánu, sídelního útvaru hl. m. Prahy pozemku č. parc. 1795/4 v k.ú. Vysočany, Praha

Úprava rozpočtu v rámci akce Odboru školství a evropských fondů - ZŠ Novoborská - šatní skříňky

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o finanční prostředky - náhrada výdajů na pohřbení zemřelého

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o finanční prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně - právní ochrany dětí

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na projekt AgriGo4Cities

Převod prostředků na vkladový účet

Navýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy a navýšení rozpočtu hospodářské činnosti

Úprava a snížení rozpočtu OVS a úprava rozpočtu hospodářské činnosti

Převod v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřní správy

Navýšení rozpočtu OŠEF a navýšení rozpočtu hospodářské činnosti

Změna v rámci příspěvku MŠ Novoborská

Navýšení rozpočtu výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru sociálního