Přehled přijatých usnesení ze 17. jednání Rady MČ P9 ze dne 24.9.2018

Přílohy

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o účelové dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o prostředky k financování projektů v oblasti prevence kriminality

Navýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.1.2018 do 30.6.2018

Navýšení rozpočtu MČ Praha 9 2018 o prostředky na úhradu výdajů za pohřbení zemřelého

Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2018 o dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnanců v oblasti školství

Vrácení části dotace přijaté v roce 2017 na přípravu a provedení zkoušky odborné způsobilosti

Poskytnutí příspěvku Mateřské škole Veltruská na dokrytí osobních nákladů zaměstnanců

Úprava a navýšení rozpočtu běžných výdajů Personálního servisu

Úprava rozpočtu investic Odboru školství a evropských fondů

Navýšení příspěvků základním školám na polytechnickou výchovu

Navýšení rozpočtu výdajů Odboru výstavby a územního rozvoje

Navýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy a navýšení rozpočtu hospodářské činnosti

Úprava a navýšení rozpočtu výdajů Odboru správy majetku

Navýšení příspěvku Divadlu GONG na provozní náklady

Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 9 a společností TOMMI-holding, spol. s r.o. na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech U Vysočanského pivovaru č.p. 288, Freyova č.p. 264, U Vysočanského pivovaru č.p. 459, Mlékárenská č.p. 292, Na Břehu č.p. 297, Na Břehu č.p. 699, Poštovská č.p. 460-462, Poštovská č.p. 744 , Poštovská č.p. 807 vše v k.ú. Vysočany, obci hl. m. Prahy a U Svobodárny č.p. 1511 v k.ú. Libeň, obci hl. m. Prahy

Změna Smlouvy o zpracování a ochraně osobních údajů č. 2018/OSM/0389/OINO ze dne 4.7.2018 uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a spol. TOMMI - holding, s.r.o.

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce „Rozšíření sítě Prosecká, Pískovcová, Praha 9" mezi MČ Praha 9 a společností Dial Telecom, a.s.

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc.č. 500/104, parc.č. 500/193 a parc.č. 500/194, vše v k.ú. Střížkov

Povolení splátek dluhu

Podání žaloby na vyklizení předmětu ubytování a udělení plné moci

Podání výpovědi z nájmu bytu

Prodloužení nájmu bytu, uzavření změny smlouvy – dodatku

Uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu bytu

Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domu č.p. 771 a k pozemku parc. č. 1081/2 se stavbou budovy č.p. 771 na adrese Pod Strojírnami 771, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9

Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domu č.p. 1872 a k pozemku parc. č. 3272 se stavbou budovy č.p. 1872 na adrese K Moravině 1872, vše v k.ú. Libeň, Praha 9

Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domu č.p. 292 a k pozemku parc. č. 69/1 se stavbou budovy č.p. 292 na adrese Mlékárenská 292, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9

Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domu č.p. 807 a k pozemku parc. č. 1104 se stavbou budovy č.p. 807 na adrese Poštovská 807, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9

Zrušení bytového vlastnictví a rozdělení nemovité věci – vlastnického práva k domu č.p. 699 a k pozemku parc. č. 50 se stavbou budovy č.p. 699, na adrese Na Břehu, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9

Změna smlouvy o dílo č.2018/OSN/0397/DDIL "Revitalizace zelených ploch u Polikliniky Prosek" uzavřením dodatku č. 2 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou AQUASYS s.r.o.

Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domu č.p. 459 a k pozemku parc. č. 1106/6 se stavbou budovy č.p. 459 na adrese U Vysočanského pivovaru 459, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9

Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domu č.p. 608 a k pozemku parc. č. 91 se stavbou budovy č.p. 608 na adrese Sokolovská 608, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemku parc č. 1081/3, jehož součástí je stavba, bytový dům č.p. 744 na adrese Poštovská 744, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9

Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domu č.p. 264 a k pozemku parc. č. 548 se stavbou budovy č.p. 264 na adrese Freyova 264, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemku parc. č. 71, jehož součástí je stavba, bytový dům č.p. 297 na adrese Na Břehu 297, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9

Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domům č.p. 460-462 a k pozemku parc. č. 1106/3 se stavbou budov č.p. 460-462 na adrese Poštovská 460-462, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy

Bezúplatné převedení majetku z evidence ÚMČ P9 do evidence příspěv. organizací

Schválení přijetí finančního daru Základní školou Litvínovská 600

Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Základní školou Novoborská

Schválení smlouvy o spolupráci s SOŠ Jarov v rámci projektu Polytechnická výchova pro žáky základních škol MČ Praha 9

Navýšení kapacity Základní školy Litvínovská 600 ve školském rejstříku ze 650 na 700 žáků od 1.9.2019

Úprava finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti na r. 2018

Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovou organizací Divadla Gong - kulturního a společenského centra

Termíny jednání Rady MČ P9 ve IV. čtvrtl.2018

Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad výstavou loutek Broučci

Změna části provozního příspěvku MŠ Novoborská na investiční příspěvek