Přehled přijatých usnesení ze 16. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 10.9.2019

Přílohy

Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2019

Příspěvek Divadlu Gong na opravu výměnou oken a dveří

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřní správy - Krizové řízení

Úprava rozpočtu MČ P9 r. 2019 o snížení finančních prostředků na výkon pěstounské péče

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na výkon sociální práce

Postup sestavování rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2020

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na projekt CHESTNUT

Navýšení a úprava rozpočtu Odboru správy majetku a úprava rozpočtu HČ

Účast MČ Praha 9 na mezinárodním festivalu Architecture week Praha

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku parc. č. 2535/1 v k.ú. Hloubětín, ve vlastnictví hl.m. Prahy, společnosti Drážní domy Libeň s.r.o.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k demolici mostu "Y 513 Hrdlořezy" v k.ú. Hloubětín pro spol. Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.

Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce "Přístavba ke stávajícímu objektu polikliniky Vysočanská" mezi MČ Praha 9 a spol. Property Sokolovská, s.r.o.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 3052/30 a parc.č. 3052/3 v k.ú. Libeň v rámci akce "NOVOSTAVBA TRIBUNY, STŘEDISKO MLÁDEŽE AC SPARTA PRAHA" pro Association Club Sparta Praha, zast. spol. VMS projekt, s.r.o.

Uzavření nájemních smluv k bytům a skončení nájmu bytu

Prodloužení nájmu bytů

Individuální stanovení kupní ceny bytu

Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Kolbenova 650, k.ú. Vysočany, P9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, P9

Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, udělení plné moci k přihlášení této pohledávky

Změna Smlouvy o nájmu č. 29/96 ze dne 28.02.1996 uzavřením Dodatku č.3, jehož předmětem je změna výše nájmu za období 09-11/2019

Svěření pozemků v k.ú. Libeň z vlastnictví hl. města Prahy do správy MČ P9

Svěření pozemků v k.ú. Střížkov z vlastnictví hl. m. Prahy do správy MČ P9

Svěření pozemků v k.ú. Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do správy MČ P9

Svěření pozemků v k.ú. Střížkov z vlastnictví hl.m. města Prahy do správy MČ P9

Vydání nesouhlasného stanoviska k pronájmu části pozemku parc.č. 2418/1 v k.ú. Hloubětín

Prodej pozemků parc.č. 328/3 a 331/3 v k. ú. Prosek

Převod vlastnictví byt. jednotek v byt.domě Na Břehu 297, k.ú. Vysočany, P9

Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Mlékárenská 292, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví byt. jednotek v bytovém domě Drahobejlova 953, k.ú. Libeň, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459/17, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví byt.jednotek v bytovém domě Kurta Konráda 567, k.ú. Libeň, Praha 9

Převod vlastnictví byt. jednotek v bytovém domě K Moravině 1872, k.ú. Libeň, Praha 9

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Letňanská č.p. 329, 330 a 341 v k.ú. Prosek

Převod vlastnictví byt. jednotek v bytovém domě Freyova 264, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví byt. jednotek v bytovém domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Pod Strojírnami 771, k.ú. Vysočany, Praha 9

Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/167/2007 ze dne 9.8.2007 na pronájem NJ č. 967/103 v domě čp. 967, Sokolovská 187, Praha 9, schválení podání žaloby o zaplacení dlužné částky a udělení plné moci AK Mgr. Františka Steidla

Uzavření dohody o skončení nájmu na pronájem NJ č. 227/101 v domě čp. 227, Sokolovská 264, Praha 9, se spol. RAPID SERVICE s.r.o., ke dni 31.12.2019

Schválení souhlasného stanoviska MČ Praha 9 k dočasnému užívání 19 řadových garáží ve vlastnictví Stavebního bytového družstva STAVEG, IČO: 00222895, a uzavření změny smlouvy Dodatkem č.2

Uzavření dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce věci č. 2019/OSM/0185/DVYP se společností GVM-elements s.r.o., dohodou ke dni 20.9.2019

Prodej pozemků v k.ú. Hloubětín

Schválení souhlasného stanoviska MČ P9 ke směně spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Střížkov mezi HMP a spol. BEK Construction spol. s r.o.

Uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 2018/OŽPD/0037/DDIL, uzavřené se společností Gardenline s.r.o.

Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za II. čtvrtletí 2019

Souhlas s navýšením kapacity školní jídelny v Základní škole Litvínovská 600 z 800 na 1000 strávníků

Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku

Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 10.9.2019

Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad turnajem Ligy mistrů ve futsale, který se bude konat v termínu od 8. 10. 2019 do 13. 10. 2019 v UNYP ARENĚ

Rozdělení účelových dotací určených na podporu nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže

Schválení žádosti o změnu účelu dotace a odložení vyúčtování dotace č. smlouvy 2017/KSTKMT/0037/DDOT

Revokace usnesení č. 479/19 ze dne 20.08.2019. Uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění zařízení v rámci projektu NUMERI se společností C&R Developments s.r.o. a společností WEST MEDIA, s.r.o.