Přehled přijatých usnesení ze 14. jednání Rady MČ praha 9 ze dne 23.7.2019

Přílohy

Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku

Uzavření finančního vypořádání za rok 2018 mezi státním rozpočtem, hl.m. Prahou a Městskou částí Praha 9

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřní správy

Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 o finanční dar od MČ Praha 20

Udělení Grantů na využití volného času dětí a mládeže MČ P9 v roce 2019

Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku - investiční akce Tenis Vysočany – zázemí

Úprava rozpočtu v rámci akce Odboru správy majetku - Výstavba parkovacího domu Prosek

Navýšení a úprava rozpočtu výdajů Odboru životního prostředí

Vrácení části státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2019 o účelovou dotaci na výkon soc.práce

Úprava rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o snížení finančních prostředků na výkon pěstounské péče

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Personálního servisu

Rozdělení rozpočtu Odboru životního prostředí a dopravy

Navýšení rozpočtu výdajů Odboru dopravy

Prodloužení nájmu bytů

Uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu

Prominutí dluhu , podání výpovědi z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou, podání žaloby na vyklizení a odevzdání bytu, udělení plné moci k těmto žalobám, povolení splátek dluhu

Udělení plné moci pro Mgr. Františka Steidla a podání žalob směřujících k získání vlastnictví bytu - jednotky č. 572/2 v budově č.p. 571 a 572 v k.ú. Prosek

Převod vlastnictví nebytové jednotky v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek

Uzavření dohody o skončení nájmu NJ č. 781/102

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemku parc. č. 86, jehož součástí je stavba, bytový dům č.p. 567 na adresách: Sokolovská 567/306, Na Břehu 567/7 a Na Břehu 567/9, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji id. částí pozemků parc. č. 515/97, parc. č. 515/98, parc. č. 515/99 a parc. č. 515/103 vše v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti CENTRAL GROUP a.s.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 641/17, parc.č.641/18 a parc.č. 641/21 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "Stavební úpravy STL plynovodu ul. Skloněná - Praha 9, k.ú. Vysočany " pro spol. Pražská plynárenská Servis Distribuce, a.s., zast. Zdeňkem Jírkem PLYN – UNIVERZÁL

Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti okapu v k.ú. Vysočany mezi společností CENTRAL GROUP Pražská čtvrť a.s. a MČ Praha 9

Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Park Zahrádky, ul. U Elektry, nové kNN" v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce a.s.

Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 3110/3 v k.ú. Libeň, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a spol. Etuli s.r.o

Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1123/1v k.ú. Prosek, Praha 9

Výzva k podání žádosti o účast na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká"

Uzavření změny smlouvy - dodatku a udělení plné moci ve věci stavebního řízení

Úprava finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019

Úpravu plánu velkých oprav v budovách mateřských škol

Stanovení platu Mgr. Věry Lodrové, v plném rozsahu dočasně zastupující ředitelku ZŠ Novoborská

Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku

Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad výstavou"10 z 9 - Srdečné pozdravy z Prahy", která se uskuteční v termínu 6. 9. 2019 až 27. 9. 2019 v polské Galerii BWA w Kielcach

Organizační změny v počtu systemizovaných míst Úřadu městské části Praha 9

Jmenování Mgr. Jana Palusky, DiS. do funkce vedoucího Útvaru interního auditu a kontroly Úřadu Městské části Praha 9

Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 5.zasedání ZMČ P9, konaného dne 25.6.2019

Výroční zpráva spol. Devátá rozvojová, a.s.

Uzavření Memoranda o spolupráci při výstavbě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily

Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Regulace topného systému ZŠ Litvínovská 600"