Přehled přijatých usnesení ze 14. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 18. 8. 2020

Přílohy

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu pozemku parc.č. 1808/44 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy, paní xx

Schválení dodatečného stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o úplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. 500/30 k.ú. Hrdlořezy, a to podílu o velikosti 1/6 ve vlastnictví xx a podílu o velikosti 1/3 ve vlastnictví xx, do vlastnictví HMP

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc. č. 568/9 v k.ú. Střížkov, ve vlastnictví hl.m. Prahy, Společenství vlastníků jednotek pro dům Střížkovská 549/35, Praha 9

Podání výpovědi z nájmu bytu xx, podání žaloby na úhradu dluhu na manžele xx, udělení plné moci k této žalobě

Podání výpovědi z nájmu bytu manželům xx

Uzavření dohody o splátkách dluhu na vyúčtování služeb za rok 2019 s nájemcem NP Jablonecká 322/72, Praha 9

Změna Smlouvy o nájmu č. 163/2000 ze dne 10.3.2000, ve znění dodatků č. 1 až 3, uzavřením Dodatku č.4, mezi MČ Praha 9 a společností Gymnázium J. Seiferta o.p.s., IČO: 49626931

Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 2017/OSM/0015/ONAN na pronájem NP v domě čp. 322, Jablonecká 322, Praha 9 a změnu smlouvy uzavřením Dodatku č.1

Prodej části pozemku parc.č. 94/1 v k. ú. Hrdlořezy

Prodej podílů na pozemcích v k.ú. Prosek vlastníkovi bytu panu xx

Informace o splnění podmínek xx, uzavření nájemní smlouvy k bytu se ZŠ Novoborská, xxxxxxxx skončení nájmu bytu s xx, prodloužení nájmu bytu s manžely xx, xx

Zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v bytovém domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů - Sokolovská 570/310, Praha 9, k.ú. Vysočany a stanovení kupní ceny

Vydání souhlasného stanoviska ke stavbě "Zateplení panelového domu parc. č. 617, k. ú. Střížkov"

Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 3028 v k. ú. Libeň

Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Rekonstrukce výměníkové stanice Sokolovská 14/324

Změna smlouvy o dílo č. 2020/OSM/0170/DDIL "MŠ U Vys. pivovaru - revitalizace zahrady - 2. část" uzavření Dodatku č. 1 mezi Městskou částí Praha 9 a firmou Z&D stavební společnost, spol. s r.o.

Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry - hodnocení kvalifikace uchazečů

Změna smlouvy o dílo č. 2019/OSM/0539/DDIL "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká" uzavření Dodatku č. 1 mezi Městskou částí Praha 9 a firmou EDIKT, a.s.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 628/160, 628/161, 628/162, 628/163 a parc.č. 628/164 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "Bytový dům Bohušovická, Praha 9, k.ú. Prosek, parc.č. 628/159" pro spol. Neocity 9, s.r.o.

Návrh na přijetí partnerství v projektu EU Interreg Danube Transnational Programme: "eDigiStars"

Návrh na přijetí partnerství v projektu EU Interreg Danube Transnational Programme: "AGORA"

Návrh na schválení projektu z OP Zaměstnanost "Strategické plánování rozvoje MČ P9

Schválení přijetí finančního daru Základní školou Špitálská

Nesouhlasné stanovisko MČ Praha 9 k vyhrazení BUS pruhu Prosecká

Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9 – doplnění

Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v I. pol. 2020

Poskytnutí věcného daru Obvodnímu ředitelství Policie ČR Praha III

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy

Přijetí finančního daru od společnosti Neocity 9, s.r.o.

Navýšení rozpočtu kapitoly Školství a sport v hlavní a vedlejší/zdaňované činnosti

Vrácení části dotace přijaté v roce 2017 a 2018 v rámci OPVVV na realizaci akce EU Šablony MŠ Litvínovská

Poskytnutí dotace Poliklinice Prosek, a.s.

Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí

Vybudování samostatného vchodu pro zaměstnance do budovy ÚMČ Praha 9

Navýšení rozpočtu výdajů Odboru dopravy

Uzavření nájemní smlouvy k bytu s xx