Přehled přijatých usnesení ze 13. zasedání ZMČ Praha 9, ze dne 22. 6. 2021

Přílohy
Zvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9
Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2020
Poskytnutí finanční podpory Vinařskému družstvu Svatý Václav formou dotace
Navýšení rozpočtu MČ Praha 9 o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na akci Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2021 o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2020
Rozdělení účelových neinvestičních dotací určených na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č. p. 288 v k. ú. Vysočany, Praha 9
Záměr nabytí pozemku parc.č 1401/1 v k.ú. Vysočany do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Schválení prodeje nemovitostí v areálu Anglického gymnázia v k.ú. Vysočany
Připomínky MČ Praha 9 ke změnám Z3385, Z3388, Z3389 a Z3394 vlny 20 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
Schválení pracovně právního vztahu člena ZMČ P9
Zápisy z KV a FV ZMČ P9