Přehled přijatých usnesení ze 13. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 26.7.2022

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 o účelovou dotaci na realizaci projektu v rámci OPPPR
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny
Přijetí finančního daru od společnosti Skanska Reality, a.s.
Zrušení usnesení Rady MČ Praha 9 č. Us RMČ 276/22 ze dne 7. 6. 2022
Dodatek k finančnímu vypořádání dotace na zkoušky odborné způsobilosti za rok 2021
Přijetí finančního daru od Společnosti PSN s.r.o.
Navýšení rozpočtu kapitoly Kultura v hlavní činnosti a navýšení a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
Vrácení části dotace přijaté v rámci OPVVV na realizaci akce EU Šablony II ZŠ Špitálská
Úprava rozpočtu investičních akcí
Navýšení rozpočtu investic Odboru školství a evropských fondů
Zrušení usnesení Rady MČ Praha 9 č. Us RMČ 326/22 ze dne 20.6.2022
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru výstavby a územního rozvoje
Poskytnutí finanční podpory Společnosti DUHA, z.ú., formou peněžního daru
Převod v rámci rozpočtu investičních akcí Odboru správy majetku
Úprava rozpočtu výdajů kapitoly Školství v hlavní a hospodářské činnosti
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí na mimořádný úklid a údržbu zeleně na území Prahy 9
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Praha 9 - Vysočany, Ke Klíčovu, úprava sítě VN - vyspojkování RS 3260" k pozemku parc.č. 2069 v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc.č. 364 v k.ú. Hrdlořezy o výměře 20 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy panu xxxx
Změna smlouvy č. NAN/OSM/268/2009 o nájmu nebytové jednotky č. 570/601 v budově č.p. 570, ulice Sokolovská č.o. 310, k.ú. Vysočany, ze dne 30. 07. 2009 mezi MČ Praha 9 a spolkem Zlatá kotva, z.s., IČO: 26665328, označenou jako Dodatek č.1
Změna smlouvy č. NAN/OSM/382/2011 o nájmu nebytové jednotky č. 570/602 v budově č.p. 570, ulice Sokolovská č.o. 310, k.ú. Vysočany, ze dne 30. 09. 2011, ve znění Dodatků č. 1 a 2, mezi MČ Praha 9 a společností TIMO s.r.o., IČO: 09620052, označenou jako Dodatek č.3
Změna smlouvy č. 108/97 o nájmu nebytové jednotky č. 570/603 v budově č.p. 570, ulice Sokolovská č.o. 310, k.ú. Vysočany, ze dne 23. 10. 1997, ve znění Dodatků č. 1 - 6, mezi MČ Praha 9 a společností Rybí ráj s.r.o., IČO: 07043538, označenou jako Dodatek č.7
Podání výpovědi z nájmu bytové jednotky s tříměsíční výpovědní dobou xxxx, povolení splátek dluhu xxxx, uzavření nové splátkové dohody s xxxxx
Prodloužení nájmu bytové jednotky / bytu s xxxxx
Revokace Usnesení č. Us RMČ 297/22, uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce / bytu xxxxx, skončení nájmu dohodou s xxxxx, uzavření smlouvy o ubytování s xxxxx, uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu bytové jednotky s manžely xxxx
Schválení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku "Dodávka a instalace technologického vybavení kuchyně pro novostavbu ZŠ a MŠ U Elektry"
Stanovení platu ředitelům ZŠ a MŠ
Schválení kapacit mateřských škol pro školní rok 2022-2023
Stanovisko obce k žádosti o souhlas se zřízením třídy pro žáky uvedené v paragrafu 16 odst.9 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na ZŠ Novoborská
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci "ZŠ Novoborská - oprava šaten a kabinetu TV"
Uzavření darovací smlouvy se společností Park Kbely s.r.o. IČO 07874839
Uzavření smlouvy o podpoře a servisní činnosti systémů MaR Radnice Praha 9 se společností Brand-Tech s.r.o. IČO 02498731
Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9
Jmenování Ing. Martina Bartůňka do funkce vedoucího OE ÚMČ Praha 9
Schválení Organizačního řádu ÚMČ Praha 9 s promítnutými organizačními změnami
Uzavření smlouvy o poskytování IT služby s Hlavním městem Prahou
Petice za Hrdlořezskou školu a školku
Uzavření objednávky na zpracování „koncepčního návrhu novostavby ZŠ – moderní objekt a provoz se standardní formou výuky“, primárně na pozemcích současné střelnice (parc. č. 84/18, 84/26, k.ú. Hrdlořezy)
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Park Hrdlořezy"
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Sportovní plocha AC Sparta"
Záměr nabytí pozemků v k.ú. Vysočany do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ P9