Přehled přijatých usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 12.5.2020

Přílohy

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o finanční prostředky na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů roku 2020 o účelovou dotaci na realizaci protidrogové prevence na místní úrovni v rámci Grantového programu pro oblast adiktologických služeb

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních

Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku

Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru vnitřní správy - právní služby

Snížení rozpočtu Odboru vnitřní správy a úprava rozpočtu hospodářské činnosti

Poskytnutí účelových příspěvků příspěvkovým organizacím na podporu pomoci v boji proti pandemii COVID 19

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na akci EU-Strategické plánování rozvoje MČ P9

Poskytnutí peněžního daru Divadlu AHA!

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o náhradu škody

Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a evropských fondů

Poskytnutí dotací z rozpočtu Městské částí Praha 9 v roce 2020

Revokace usnesení č. Us RMČ 126/20 ze dne 24.03.2020 "schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 628/180, k.ú. Prosek, o výměře 8 m2, za účelem zřízení předzahrádky k restauraci/vinotéce „NASKOK“ v ulici Veltruská 3" a schválení uzavření smlouvy o výpůjčce

Ukončení Smlouvy o poskytování právních služeb dohodou

Uzavření smlouvy o výpůjčce se Spolkem společenských her U Janičky, z.s., IČO: 06818269, se sídlem U Vysočanského pivovaru 701/3, Praha 9, na bezplatné dočasné užívání části pozemku parc. č. 1029, k.ú. Vysočany, o výměře 45 m2, za účelem zřízení restaurační předzahrádky v ulici U Vysočanského pivovaru, naproti čp. 701/3 v období od 11. 05. 2020 do 31. 10. 2020

Revokace usnesení č. Us RMČ 125/20 ze dne 24.03.2020 "schválení uzavření nájemní smlouvy se spol. TZ reality s.r.o., IČO: 05026831, se sídlem Březinova 474/5, 186 00 Praha 8 - Karlín, na pronájem části pozemku parc.č. 640/69, k.ú. Prosek, Praha 9, o výměře 49,5 m2 za účelem umístění předzahrádky k provozovně Srdcovka Prosek" a schválení uzavření smlouvy o výpůjčce

Revokace usnesení č. Us RMČ 86/20 ze dne 25.02.2020 "schválení uzavření nájemní smlouvy s paní Michaelou Procházkovou, RETRO BAR Prosek, IČO:06017851, na pronájem části pozemku parc.č. 628/180, k.ú. Prosek, Praha 9, o výměře 30m2, za účelem předzahrádky k provozovně RETRO BAR Prosek v ulici Veltruská 31" a schválení uzavření smlouvy o výpůjčce

Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 2017/OSM/0222/ONAN na pronájem NP v domě čp. 567, Sokolovská 306, Praha 9 a změnu smlouvy uzavřením Dodatku č.1

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 3107/3, parc.č. 3105/5 a parc.č. 3106/4 vše v k.ú. Libeň v rámci akce "SSZ 9.210 Sokolovská - Na Rozcestí" pro HMP, zast. Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, zast. spol. ELTODO a.s.

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 500/104 v k.ú. Střížkov, se společností Kopec food s.r.o., IČ 24761087

Uzavření Smlouvy o výpůjčce na užívání stavebních buněk umístěných na pozemku parc. č. 3052/3 v k.ú. Libeň mezi MČ Praha 9 a spolkem Association Club Sparta Praha z.s.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 96/2 a parc.č. 1932/2 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "SSZ 9.233 Sokolovská - Na Břehu" pro HMP, zast. Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, zast. spol. ELTODO a.s.

Výběr nejvhodnější nabídky na akci "MŠ U Vys. pivovaru - revitalizace zahrady"

Výzva k podání žádosti o účast na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Novostavba objektu základní a mateřské školy v lokalitě U Elektry"

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Letňanská č.p. 329, 330, 341, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9

Informace o splnění podmínek pro přechod práva nájmu

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 628/177 a parc.č. 628/179 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "754000 - Praha 9, Litoměřická, Vysočanská, Prosecká, Cihlářská" pro spol. Dial Telecom a.s., zast. spol. Projekting s.r.o.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 3052/23, 3079/6, 3079/25, 3091/1, 3091/2, 3091/3, 3097/1, 3097/6 a parc.č. 3097/15 vše v k.ú. Libeň v rámci akce "Obnova PTV Kovářská, Praha 9" pro spol. Pražská teplárenská a.s., zast. spol. TERMONTA PRAHA a.s.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o směnu pozemků, a to části pozemku parc.č. 1040/183 o výměřě cca 475 m2 a pozemku parc.č. 1040/188, oba v k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví Vladimíra Becka a pozemků parc. č. 178, parc. č. 179, parc.č. 183/1, parc.č. 183/2, parc.č. 183/3 a parc. č. 183/6, vše v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví společnosti OKZ ŠESTAJOVICE a.s., za část pozemku parc.č. 1040/248 o výměře 147 m2, pozemek parc.č. 1042 a část pozemku parc.č. 1675/1 o výměře 70 m2, vše v k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví HMP

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Rozšíření sítě Freyova - K Žižkovu, Čerpadlová" mezi MČ Praha 9 a společností Dial Telecom, a.s.

Nevyhovění námitkám proti výpovědi z nájmu bytu a udělení plné moci

Potvrzení ředitelky MŠ Šluknovská ve funkci na další šestileté období od 1.8.2020 do 31.7.2026

Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého základními a mateřskými školami Prahy 9

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2018/OŽPD/0037/DDIL, uzavřené se společností Gardenline s.r.o.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru TJ Sokol Vysočany

Poskytnutí podpory formou peněžního daru Tenisovému klubu Praga - Vysočany, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru spolku Spartak Hrdlořezy, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru SK Prosek Praha, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru SK Praga Vysočany, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru AC Sparta Praha, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru spolku RUGBY CLUB PRAGA Praha, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru spolku RUGBY CLUB SPARTA Praha, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru Škole Taekwon-do-Dan-Gun, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru AC Sparta Praha - Florbal, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru AC Sparta Praha - Judo, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru spolku Athletic Club Sparta Praha, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru Fotbalové akademii Praha, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru KTSO Praha, Klubu thajského boxu a kick boxu

Poskytnutí podpory formou peněžního daru spolku Atletika Človíček, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru S.A.C Praga - oddíl boxu, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru spolku Stolní tenis Sparta

Poskytnutí podpory formou peněžního daru TJ Praga, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru TSM Sokol Vysočany, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru AC Sparta Praha Futsal, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru Tělocvičné jednotě Sokol Prosek, z.s.

Poskytnutí podpory formou peněžního daru Tělovýchovné jednotě Střížkov, z.s.