Přehled přijatých usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 20. 4. 2020

Přílohy

Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku

Převod v rámci rozpočtu běžných výdajů kapitoly Školství

Navýšení rozpočtu investic Odboru životního prostředí

Poskytnutí dotace spolku Junák - český skaut , středisko Prosek Praha, z.s. na podporu pomoci v boji proti pandemii COVID 19

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o finanční prostředky na výkon pěstounské péče

Navýšení a úprava rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií

Výzva k podání žádosti o účast na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodloužení pronájmu pozemku parc.č. 1669/3 o výměře 759 m2 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy, společnosti Bobová dráha Prosek, a.s.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 640/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Prosek, ve vlastnictví hl.m. Prahy,

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. o úplatné nabytí spoluvlastnických podílů id. 1/2 pozemků v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnictví xxxxxx do vlastnictví HMP

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 1668/2 a pozemku parc.č. 1668/3, oba v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy, společnosti Bobová dráha Prosek, a.s.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc. č. 2446/9 v k.ú. Libeň, ve vlastnictví hl.m. Prahy, společnosti VLAMICH,s.r.o.

Vydání souhlasného stanoviska k umístění lešení pro revitalizaci fasády objektu Ocelářská 1360, Praha 9 – Libeň

Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2019

Prodloužení nájmu bytu ,uzavření změny smlouvy – dodatku, uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu bytu

ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů

Dodatek ke smlouvě - provoz dopravního hřiště č. 2018/OŠEF/0071/DINO

Vyhlášení " Programu účelových neinvestičních dotací určených na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích"