Přehled přijatých usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 16.4.2024

Přílohy
Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 9 v průběhu roku 2023
Úprava rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
Poskytnutí finanční podpory formou dotace SK Praga Vysočany, z.s.
Úprava rozpočtu výdajů kapitoly Školství
Poskytnutí finanční podpory formou dotace Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava
Uzavření Smlouvy o nájmu nebytové jednotky - garáže č. 856/345 v domě č.p. 856, ulice Lovosická, Praha 9, k.ú. Prosek
Skončení nájmu bytové jednotky s xxxx
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 118/1 v k. ú. Vysočany mezi společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1150/2 v k. ú. Vysočany mezi společností PREdistribuce, a.s. a MČ Praha 9
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 628/180 v k.ú. Prosek, mezi MČ Praha 9 a Michaelou Procházkovou, IČO: 06017851
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1123/1 v k.ú. Prosek, mezi MČ Praha 9 a Live in joy s.r.o., IČO: 21027552
Uzavření Smlouvy o nájmu nemovité věci a o udělení souhlasu se zřízením staveb na části pozemku parc. č. 282/1 v k.ú. Hrdlořezy s xxx
Změna Smlouvy o výpůjčce č. 2017/OSM/0082/OVYP ze dne 20.02.2017 mezi MČ Praha 9 a spolkem “SK Praga Vysočany, z.s.“, IČO: 26576589, označenou jako Dodatek č. 4
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad charitativní akcí Rokytka Challenge 2024, která se uskuteční dne 8. 9. 2024 na Fitness stezce na Rokytce
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad akcí "Den dobrovolnictví a volného času v P9", který se koná v pátek 17. 5. 2024 v prostorách parku na Náměstí OSN
Schválení kulturních, sportovních a společenských akcí Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na rok 2024
Povolení výjimky ze zákazů stanovených obecně závaznou vyhláškou č.6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně
Souhlas s uzavřením podpachtovní smlouvy mezi společností Garáže Lovosická s.r.o. a Acanthis - JK s.r.o.