Přehled přijatých usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 6.3.2023

Přílohy
Vrácení nedočerpané části dotace poskytnuté ZŠ Špitálská v rámci výzvy OP VVV na projekt EU Šablony II ZŠ Špitálská
Navýšení rozpočtu investic
Souhlas s umístěním sídla zakládaného spolku Nahozeno máme na adrese Jablonecká 723/4, Praha 9 - Prosek
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 1808/2 a 1808/44 v k.ú. Vysočany mezi Praha 9 a spol. CETIN a.s. zast. spol. TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1939/14, 1939/15 a 1939/20 v k.ú. Vysočany v rámci akce "PŘÍSTAVBA KŘÍDLA "I" KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU POLIKLINIKA VYSOČANY" pro spol. Property Sokolovská, s.r.o.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1804/1, 1808/1, 1808/18 a 1155/3 v k. ú. Vysočany mezi společností PREdistribuce, a.s. a MČ Praha 9
Změna Nájemní smlouvy č. 2021/OSM/0011/ONAP ze dne 29.1.2021, ve znění Dodatku č. 1 na pronájem částí pozemků parc. č. 74 a 1123/2 v k.ú. Prosek, mezi MČ Praha 9 a XY, označenou jako Dodatek č. 2
Uzavření nájemních smluv s vítězi výběrového řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné
Změna smlouvy o dílo ze dne 31.5. 2021 č. 2021/OSM/0067/DDIL ve znění pozdějšího Dodatku č. 1, uzavřením dodatku č. 2 mezi ÚMČ Praha 9 a společnostmi PP53, a.s. a SMP Construction a.s.
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad čtvrtým ročníkem popkulturního festivalu Comic-Con Prague 2023
Plán kontrolních činností na rok 2023
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2022 dle §26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) provedených v Úřadu městské části Praha 9
Programové prohlášení Rady MČ Praha 9 pro volební období 2022-2026
Zastupování na valné hromadě společnosti Kotelna Lihovarská s.r.o. a změny ve statutárním orgánu
Odvolání člena dozorčí rady společnosti Devátá rozvojová a.s.