Přehled přijatých usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 4.3.2019

Přílohy

Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 306/101 v domě čp. 306, ul. Spojovací 12, Praha 9, k.ú. Vysočany

Podání žaloby na úhradu dluhu, udělení plné moci k těmto žalobám

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostorů - nebytové jednotky č. 548/101 v 1. NP domu čp. 548, ulice Vysočanská č. or. 81 v Praze 9, k.ú. Prosek

Změna Smlouvy o nájmu č.53/96 na pronájem NJ č. 608/602 v domě čp. 608, Sokolovská 312, Praha 9,uzavřením Dodatku č.4, jehož předmětem je úprava nájemného dle skutečných výměr

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/OŽPD/0091/DDIL, uzavřené se spol. OK Stavby s.r.o.

Zřízení komise pro řešení využití pozemků za Poliklinikou Prosek

Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad cestovatelským festivalem Kolem Světa 2019, který se uskuteční v Clarion Congress Hotel Prague 23.- 24.11.2019

Změna tajemníka Komise sociálně zdravotní RMČ Praha 9

Rezignace na funkci člena představenstva spol. Devátá rozvojová, a.s.

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemku parc. č. 3182, jehož součástí je stavba, bytový dům č.p. 953 na adrese Drahobejlova, vše v k.ú. Libeň, Praha 9