Přehled přijatých usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 10.3.2020

Přílohy

Změna úrokové sazby na terminovaném vkladu u České spořitelny a.s.

Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2020 o finanční prostředky na výkon pěstounské péče

Uzavření nájemní smlouvy k bytu

Povolení splátek dluhu

Vydání souhlasného stanoviska k umístění elektrického stavebního výtahu na pozemcích parc. č. 9/2, 11/16 a 11/6 v k. ú. Vysočany, dle dokumentace pro územní souhlas a ohlášení, vypracované 11/2019 spol. Hexaplan International s.r.o.

Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 9 a společností TOMMI-holding, spol. s r.o. na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Na Břehu 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 567/306 v k.ú. Vysočany, obci hl. m. Prahy

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - nebytové jednotky č. 565/103 v 1. NP domu čp. 565, ulice Vysočanská č. or. 55, Praha 9, k.ú. Prosek

Rozdělení nemovité věci – vlastnického práva k pozemku parc.č. 3215/7, jehož součástí je stavba bez č.p./e.v., garáž, stojící na tomto pozemku, vše v k.ú. Libeň, Praha 9

Revokace usnesení č. Us RMČ 41/20 ze dne 28.1.2020 a schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o směnu pozemků parc. č. 820/1 o výměře 2119 m2 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví žadatele společnosti Emira Capital s.r.o. za pozemek parc. č. 823/1 o výměře 994 m2 a část pozemku parc.č. 2105 o výměře cca 650 m2, oba v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví HMP

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o prodej části pozemku parc.č. 628/202 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Prosek, ve vlastnictví hlavního města

Finanční vypořádání přijatých plateb nájemného se spoluvlastníky pozemků v k.ú. Vysočany

Revokace usnesení Us RMČ 771/19 ze dne 17.12.2019 a schválení uzavření nájemní smlouvy mezi MČ Praha 9, Společenstvím vlastníků jednotek Sokolovská 971 a 972 v Praze 9 a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Schválení Zásad používání a tvorby zaměstnaneckého fondu MČ Praha 9 na r. 2020