Přehled přijatých usnesení z 5. jednání Rady MČ P9 ze dne 9.3.2021

Přílohy
Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9 na roky 2022 – 2026
Převod v rámci rozpočtu Odboru správy majetku
Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2021 o finanční prostředky na výkon pěstounské péče
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o finanční prostředky na realizaci projektů v rámci Programů v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o finanční prostředky na ochranu proti pandemii COVID 19 ve školách
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o účelovou dotaci na projekt Europe For Citizens, Strand 2: FUTURE
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o investiční dotaci na akci ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o účelovou dotaci na údržbu plastik
Převod v rámci rozpočtu investic Odboru správy majetku
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 628/180 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a paní Michaelou Procházkovou, IČO: 06017851
Povolení splátek dluhu
Uzavření nájemní smlouvy k bytu a prodloužení nájmu bytu
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Praha 9 - Prosek: Obnova kVN a kNN Novoborská od RS 1550, S-145835" v k.ú. Prosek a Střížkov mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc.č. 496/92 o výměře cca 34 m2 v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hl.m. Prahy pro Společenství vlastníků jednotek Vysočanská 231 - 243
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky č. 660/101 v domě čp. 660, ul. Lovosická 3, Praha 9, s panem xxxxxx, ke dni 31. 03. 2021
Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Prosek paní xxxxxxxxxx, vlastníkům bytové jednotky č. 771/2 v domě č.p. 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774 v ulici Lovosická
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k výpůjčce pozemků parc.č. 256 o výměře 6 m2, parc.č. 258 o výměře 41 m2, parc.č. 266/1 o výměře 18 m2, parc.č. 1777/2 o výměře 7 m2, parc.č. 1786/2 o výměře 170 m2, parc.č. 1786/4 o výměře 35 m2, parc.č. 1798 o výměře 55 m2, parc.č. 2080/2 o výměře 15 m2, parc.č. 2130/2 o výměře 39 m2, vše v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví HMP, společnosti SUDOP PRAHA a.s.
Vydání souhlasného stanoviska k umístění lešení pro revitalizaci fasády objektu Ocelářská 1360, Praha 9 – Libeň
Uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 1682/1 v k.ú. Vysočany mezi HMP a MČ P9
Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 ve věcech souvisejících s pozemkem xxxxx v k.ú. Prosek
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská čp. 548 a 549, k.ú. Prosek, P9
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 567/306, k.ú. Vysočany, Praha 9
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Klíčovská č.p. 351/2, 352/4, 353/6 a 354/8 v k.ú. Prosek, Praha 9
Zrušení části usnesení ZMČ Praha 9 ve věci prodeje bytové jednotky na adrese Na Břehu 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 567/306, k.ú. Vysočany, Praha 9
Stanovisko MČ P9 ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k novému stavebnímu zákonu, který je předložen na základě usnesení z 52. schůze hospodářského výboru, a který má odejmout výkon přenesené působnosti v oblasti stavebního řízení územním samosprávám včetně hlavního města Prahy, kde přenesenou působnost vykonávají Úřady městských částí Praha 1 - 22 a Magistrát hlavního města Prahy
Zpráva o plnění usnesení ZMČ P9 ke dni 9.3.2021
Vyhlášení " Programu účelových neinvestičních dotací, určených na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích"
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad sportovní akcí Charitativní běh pro SVK Praha
Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady spol. Poliklinika Prosek, a.s.
Uzavření Darovací smlouvy se spol. Penta Real Estate s.r.o.
Úprava seznamu nedokončených investic