Přehled přijatých usnesení z 3. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 5.2.2019

Přílohy

Změna přílohy OZV 10/2015 Sb., hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace

Podání žádostí o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ v rozpočtu hl.m. Prahy

Změna Smlouvy o nájmu č. 0276/94/OMS ze dne 9.5.1994 uzavřením Dodatku č.9, mezi MČ Praha 9 a spol. SCHAUFLER-ROSKOVEC

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1992/1 v k.ú. Vysočany pro spol. FINEP Harfa k.s.

Vydání souhlasného stanoviska k zateplení objektu Satalická čp. 360-362 Praha 9 a zábor pro provádění stavby na pozemku parc. č. 599/20, k. ú. Prosek

Podání žaloby na vyklizení bytu, udělení plné moci k této žalobě a povolení splátek dluhu

Změny smluv o nájmu č. 196/2000, 193/2000, 195/2000, 191/2000 a 194/2000 ze dne 7. 9. 2000 ve znění dodatků č. 1-5 nebytových prostorů v objektech Litoměřická 579/10, Vysočanská 563/59, Bílinská 508/20, Teplická 278/24 a Lovosická 654/15 v Praze 9 uzavřením Dodatků č. 6 mezi MČ Praha 9 a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063

Postup při uplatňování inflace za rok 2018 u smluv na pronájem nebytových prostorů, pozemků, reklamních zařízení a antén

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 297, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.573/39 - č.p.574/37, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.554/69 - č.p.555/67, k.ú. Prosek, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.548/81 - č.p.549/79, k.ú. Prosek, P9

Uzavření "Dohody o převodu práv a povinností ke stavbě" mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 27376516

Schválení podání žádosti o udělení výjimky z omezujících podmínek při svěření pozemku v k.ú. Vysočany

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon F" - výběr zhotovitele

Podání výpovědi z nájmu bytu

Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad 13. ročníkem mezinárodní textilní výstavy Prague Patchork Meeting

Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v II. pol. 2018


Schválení Dodatku č. 2 Rámcové smlouvy o poskytování poradenství v oblasti sociálních služeb

Schválení doplnění souhlasného stanoviska MČ Praha 9 ke směně spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Střížkov mezi HMP a spol. BEK Construction spol. s r.o.