Přehled přijatých usnesení z 2.jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 24.1.2023

Přílohy
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce s xxx a prodloužení nájmu bytové jednotky s xxxx
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky jednotka č. 330/18, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů v budově čp. 330 v k.ú. Vysočany, stojící na pozemcích parc.č. 641/5, 641/23, 641/34, 641/36, 641/38, 641/39, 641/40, 641/41 v k.ú. Vysočany, založeného Smlouvou o užívání nemovité věci a o spolupráci při poskytování přechodného útočiště běžencům mezi MČ Praha 9 a xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1915/32 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Nová DTS, kVN, kNN - úsek nová trasa" pro spol. PREdistribuce, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1698/2 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Praha 9 - Vysočany, Čakovická, Datacentrum Klíčov, RS, OPTO, 1. etapa" pro spol. PREdistribuce, a.s.23/
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu nově vzniklých pozemků parc.č. 163/13 o výměře 2 m2 a parc.č. 163/6 o výměře 413 m2, oba v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti KF Property Rubeška s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k výpůjčce části pozemku parc.č. 615/14 v k.ú. Prosek o výměře cca 20 m2 ve vlastnictví hl.m. Prahy Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 781 a 782
Vydání souhlasného stanoviska ke stavebnímu záměru "Auto Poly Praha Vysočany"
Povolení splátek dluhu xxxx
Vydání souhlasného stanoviska k podnájmu pozemku v k. ú. Libeň společnosti Association Club Sparta Praha z.s., se sídlem Kovanecká 2405/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 43005802 podnájemci Václavu Hadáčkovi, IČO: 62886169
Schválení Smlouvy o spolupráci při prezentaci Městské části Praha 9 ve vztahu k veřejnosti
Uzavření Dohody o spolupráci mezi městem Czestochowa v Polské republice a Městskou části Praha 9 v České republice
Schválení Organizačního řádu ÚMČ Praha 9 s promítnutými organizačními změnami