Přehled přijatých usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 4.12.2018

Přílohy

Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Novoborská a úprava rozpočtu HČ

Schválení finanční podpory turnaje dětských domovů PRAGUE PRIX 2018

Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu Servisu informačních technologií

Navýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy a navýšení rozpočtu hospodářské činnosti

Snížení objemu finančních prostředků z minulých let zapojeného do financování rozpočtu o převod z rezervy rozpočtu Městské části Praha 9

Snížení objemu finančních prostředků z minulých let zapojeného do financování rozpočtu o převod z rezervy rozpočtu Městské části Praha 9

Snížení objemu finančních prostředků z minulých let zapojeného do financování rozpočtu o převod z rezervy rozpočtu Městské části Praha 9

Navýšení rozpočtu Personálního servisu

Navýšení rozpočtu Odboru školství a evropských fondů a úprava rozpočtu HČ

Rozpočtové provizorium finančního hospodaření Městské části Praha 9 v 1. čtvrtletí 2019

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o účelovou dotaci na projekt CHESTNUT

Změna účelu v dotacích poskytnutých ZŠ a MŠ Na Balabence

Schválení finanční podpory pro Tělocvičnou jednotu Sokol Prosek

Úprava v rámci rozpočtu investic Odboru životního prostředí a dopravy

Navýšení rozpočtu investic

Uzavření smlouvy na pronájem pozemků v k.ú. Vysočany se společností Tělovýchovná jednota Praga, z.s.

Prodej pozemků parc.č. 1130/2 a parc.č. 1130/3 v k.ú. Prosek

Uzavření příkazní smlouvy mezi MČí Praha 9 a společností TOMMI-holding, spol. s r.o. na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Sokolovská 608, Pod Strojírnami 771, v k.ú. Vysočany, obci hl.m.Prahy, Kurta Konráda 567, K Moravině 1872, v k.ú. Libeň, obci hl.m.Prahy

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně částí pozemků parc. č. 183/1 a parc. č. 183/4 v k.ú. Prosek ve vlastnictví společnosti BOŽÍ DAR s.r.o. za část pozemku parc. č. 183/1 v k. ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy

Uzavření Nájemní smlouvy se společností REJZR s.r.o., Jansova 634, Hostavice, Praha 9, na pronájem části pozemku parc. č. 628/204 k.ú. Prosek, ulice Litoměřická, za účelem umístění reklamního banneru na plotě sportovního hřiště propagující nájemcem provozovaný internetový obchod BOTA – BOTA

Prodloužení nájmu bytu a skončení nájmu bytu dohodou

Schválení podání odvolání

Podání žaloby na úhradu dluhu

Úprava finančního plánu . VHČ na rok 2018

Převod vlastní. byt. jednotky v byt. domě Skloněná č.p. 308/16, k.ú. Vysočany, P9

Převod vlastnictví byt. jednotky v byt.domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú.Vysočany, P9

Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú.Vysočany, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 288/6, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459/17, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví byt. jednotek v byt.domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.362/17 - č.p.363/15, k.ú. Střížkov, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Klíčovská č.p. 351/2, 352/4, 353/6 a 354/8 v k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.573/39 - č.p.574/37, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.546/85 - č.p.547/83, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.548/81 - č.p.549/79, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Litoměřická č.p. 577-585, k.ú. Prosek, P9

Odstoupení MČ Praha 9 od Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek stávajícím nájemníkům

Výběr nejvhodnější nabídky pro VZMR "Regulace topného systému ZŠ Litvínovská 600"

Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Základní školou Špitálská

Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za III. čtvrtletí 2018

Uzavření Dodatku č. 8 k pojistné smlouvě č. 0011793961 uzavřené s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.Vienna Insurance Group

Uzavření Dodatků č. 4 s nájemcem Česká republika - Úřad práce hl. m. Praha

Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad 9. ročníkem veletrhu Svatební dny

Návrh termínů jednání Rady a Zastupitelstva MČ P9 v I. pol. 2019

Prodloužení termínu dokončení Parku Zahrádky

Snížení objemu finančních prostředků z minulých let zapojeného do financování rozpočtu o převod z rezervy rozpočtu Městské části Praha 9

Podání ústavní stížnosti ve věci sporu se spol. A.C.E. media Ventures,Inc. a udělení plné moci advokátovi Mgr. F. Steidlovi

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.554/69 - č.p.555/67, k.ú. Prosek, Praha 9

Volba statutárních orgánů spol. Poliklinika Prosek a.s.

Smlouva o výkonu funkce jednatele spol. Hortus správa zeleně s.r.o.