Přehled přijatých usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 21.12.2021

Přílohy
Poskytnutí dotace Fotbalové akademii Praha, z.s.
Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2021 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od od 1.6.2021 do 31.10.2021
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o účelovou dotaci z EU na projekt eDigiStar
Změna charakteru a účelu částí dotace na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru, přijaté v roce 2020 a ponechané k využití v roce 2021
Převod v rámci rozpočtu běžných výdajů Personálního servisu
Navýšení rozpočtu Městské části Praha 9 o investiční příspěvek od společnosti B + 3 REAL na výstavbu parkovacího domu u Polikliniky Prosek
Poskytnutí příspěvku ZŠ Novoborská na PCR testy a navýšení rozpočtu běžných výdajů OŠEF ÚMČ P9 na odběrové sady
Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. 359/21ze dne 20.7.2021 v rámci žádosti o stanovisko ke směně pozemků, a to pozemku parc.č. 2575/8 a parc.č. 2575/9, oba v k.ú. Kyje ve vlastnictví xxxxx za pozemek parc.č. 1725/1 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví HMP
Podání výpovědi z nájmu bytu s dvouměsíční výpovědní dobou xxx, povolení splátek dluhu xxx
Uzavření pachtovní smlouvy na pozemek parc.č. 515/29 v k.ú. Střížkov za účelem zajištění správy a provozování parkoviště se společností Garáže Lovosická, s.r.o., IČO: 27169561
Záměr budoucího pachtu garážového domu u Polikliniky Prosek
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky - garáže č.3 na pozemku parc.č. 3215/7, k.ú. Libeň umístěné ve vnitrobloku za domem Drahobejlova 1601/35 v P9
Souhlas s umístěním sídla spolku Spolek pro kulturu na Proseku, na adrese Na Proseku 2/11, 190 00 Praha 9 – Prosek
Uzavření Dodatků č. 7 s nájemcem Česká republika - Úřad práce hl. m. Praha
Přerozdělení úkolů z usnesení 15. zasedání ZMČ P9, konaného dne 7.12.2021
Schválení Smlouvy o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy
Schválení výsledků otevřené projektové soutěže o návrh "FONTÁNA VYSOČANY"- Umělecká instalace a revitalizace vodního prvku ve veřejném prostoru MČ Praha 9, schválení vyplacení odměn dle soutěžních podmínek a podepsání a zaslání Oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu soutěžícím
Schválení změn v zakladatelském právním jednání společností Poliklinika Prosek a.s. Devátá rozvojová a.s. a změn ve statutárních orgánech společnosti Poliklinika Prosek a.s.
Stanovení JUDr. Ivany Hánové zástupcem tajemníka Úřadu městské části Praha 9
Souhlas s dohodou o narovnání mezi MŠ Veltruská a Pražskou teplárenskou a.s.
Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ku MČ Pod Krocínkou, Praha 9 a jmenování členů konkurzní komise
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Mateřskou školou Pod Krocínkou