Přehled přijatých usnesení z 21. jednání Ray MČ Praha 9 ze dne 18.11.2019

Přílohy

Navýšení rozpočtu výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy

Navýšení rozpočtu Odboru správy majetku a úprava rozpočtu hospodářské činnosti

Navýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy a navýšení rozpočtu HČ

Prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu

Povolení splátek dluhu

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Freyova 264, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459/17, k.ú. Vysočany, Praha 9

Odpis dlužného nájemného z bytů do 100.000 Kč

Udělení výjimky ze "Zásad pronajímání bytů MČ Praha 9" a uzavření nájemní smlouvy k bytu

Výběr nejvhodnější nabídky na VZMR "KAMERY - Smlouva na poskytování služeb provozní a servisní podpory"

Odpis nedobytné pohledávky za bývalým nájemcem parkovacího stání

Změna Smlouvy o nájmu č. 2015/OSM/0047/ONAN ze dne 28.1.2015 uzavřením Dodatku č.2

Udělení plné moci

Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovýmí organizacemi - základními a mateřskými školami Prahy 9

Schválení vánočních poukázek pro zaměstnance základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 9

Schválení přijetí účelového finančního a věcného daru pro Základní školu Novoborská v souhrnné hodnotě 30.000,- Kč a věcného daru hodnotě 699,- kč ZŠ Novoborská

Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Prodloužení Parku Přátelství"

Uzavření Smlouvy o dílo se společností Johnson Controls Building Solutions, spol.s r.o.

Uzavření Dodatků č. 5 s nájemcem Česká republika - Úřad práce hl. m. Praha

Uzavření Smlouvy o umístnění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení mezi společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. a MČ Praha 9

Vyjádření MČ Praha 9 k věcnému záměru k vydání obecně závazné vyhlášky o omezení provozní doby hostinských zařízení

Schválení Smlouvy o dílo na vyhotovení kroniky Městské části Praha 9 za rok 2020

Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad galavečerem bojových sportů Heroes Gate 23, který se uskuteční dne 13. 12. 2019 v hale Aréna Sparta - Podvinný mlýn

Návrhy termínů konání RMČ a ZMČ P9 na I. pol. 2020