Přehled přijatých usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 20.11.2018

Přílohy

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o účelové dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o účelovou dotaci na výkon sociální práce

Úprava rozpočtu v rámci investičních akcí Odboru školství a evropských fondů

Úprava a navýšení rozpočtu investic

Schválení finanční podpory konání akce Festival Kolem světa

Navýšení rozpočtu Oddělení Kultury, mládeže a tělovýchovy

Úprava v rámci rozpočtu investic OŠEF ÚMČ P9

Účetní odpis nedobyt.pohledávky za býv. nájemcem NP – spol. JL RACING s.r.o.

Změna Smlouvy o nájmu č.2015/OSM/0553/ONAN, na pronájem NP v domě čp. 264, Freyova 9, Praha 9,uzavřením Dodatku č.4, jehož předmětem je změna užívání stavby

Vydání souhlasu s postoupením smlouvy o nájmu č. 255/2002 ze dne 26.11.2002, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7.6.2005 a změnu smlouvy uzavřením Dodatku č.2

Změna Smlouvy o nájmu na pronájem NJ č. 972/105 v domě čp. 972, Sokolovská 195, Praha 9, uzavřením Dodatku č.1, jehož předmětem je registrace nájemce na plátce DPH a vymezení prostoru na NJ č. 972/105

Účetní odpis nedobytné pohledávky za býv. nájemcem NP - spol. VELTRANS s.r.o.

Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 1413/106 v domě čp. 1413, ul. Drahobejlova 41, Praha 9, k.ú. Libeň, mezi MČ Praha 9 a SVJ Drahobejlova 1413

Účetní odpis nedobytných pohledávek za bývalými nájemci NP/NJ

Účetní odpis nedobytných pohledávek za bývalými nájemci nebytových prostorů

Změna Nájemní smlouvy č. NAP/OSM/84/2008 ze dne 31.3.2008, na pronájem části pozemku parc. č. 644/7,k.ú. Prosek, uzavřením Dodatku č.3 mezi MČ P9 a spol. euroAWK s.r.o.

Změna Nájemní smlouvy č. NAP/OSM/311/2007 ze dne 19.12.2007, na pronájem části pozemku parc. č. 3926,k.ú. Libeň, uzavřením Dodatku č.4 mezi MČ P9 a spol. outdoor akzent s.r.o.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku parc.č. 535 v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy

Schválení stanoviska MČ P9 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1725/1 v k.ú. Vysočany a části pozemku parc. č. 1721 v k.ú. Vysočany, oba ve vl.hl. m. Prahy spol. DEKINVEST a.s.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 524/1 v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti MASO PROFIT s.r.o.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku k.ú. Prosek

Podání výpovědi z nájmu bytu

Udělení plné moci

Uzavření změny smlouvy

Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence základních škol zřízených MČ Praha 9 - ZŠ Novoborská

Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence základních škol zřízených MČ Praha 9 - ZŠ a MŠ Na Balabence

Výběr nejvhodnější nabídky na akci "MŠ U Vysočanského pivovaru - spojovací krček"

Revokace usnesení č. Us RMČ 584/18 ze dne 24.9.2018

Schválení výzvy k podání nabídek v užším řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Základní škola U Elektry - projektová dokumentace"

Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence základní školy zřízené MČ Praha 9 - ZŠ Špitálská

Uzavření Dodatku č. 1 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce na užívání části pozemku parc.č. 1662/34 v k.ú. Vysočany mezi HMP a MČ Praha 9 na ukončení výpůjčky

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu č.p. 297 v k.ú.Vysočany

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Freyova č.p. 264 v k.ú.Vysočany

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemku parc. č. 3196/1, jehož součástí je stavba, bytový dům č.p. 567 na adrese Kurta Konráda 567, vše v k.ú. Libeň, Praha 9

Schválení vánočních poukázek pro zaměstnance ZŠ a MŠ zřizov. MČ Praha 9

Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných mč p9 Praha 9

Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovými organizacemi - mateřskými a základními školami P9

Návrh na schválení výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku "Inteligentní monitorovací systém - projekt Praha 9 Numeri"

Změna postupu při vyplácení příspěvků členům Zastupitelstva MČ Praha 9 a pracovníkům ÚMČ Praha 9, zajišťujícím občanské obřady

Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence

Schválení odměny ředitelce Divadla Gong – KVC

Schválení Záštitu starosty MČ P9 nad cestovatelským festivalem Kolem světa

Schválení žádosti o odložení vyúčtování dotace

Pověření členů Zastupitelstva Městské části Praha 9 funkcí oddávajícího

Pověření JUDr. Jany Nowakové Těmínové, uvol. členky Rady MČ Praha 9, k uzavírání NS na pronájem bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy - svěřených MČ P9 a k uzavírání Smluv o převzetí dluhu v souvislosti s pronájmem bytů formou výběrového řízení za sml.nájemné s úhradou dluhu

Pověření Bc. Jana Poupě, uvol. člena Rady MČ Praha 9 k zastupování MČ Praha 9 při řízení dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu stavby na životní prostředí ve znění pozdějších návrhů

Pověření Ing. Marka Doležala, místostarostu MČ P9 k zastupování MČ P9 při územním řízení

Volba statutárního orgánu spol. Garáže Lovosická s.r.o.

Volba statutárních orgánů spol. Hortus správa zeleně s.r.o.