Přehled přijatých usnesení z 21. jednání Rady MČ P9 ze dne 6.12.2021

Přílohy
Převod fin. prostředků v rámci rozpočtu akcí Odboru školství a evropských fondů
Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu investic Odboru životního prostředí
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s xxxxx
Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 v řízení vedeném Obvodním soudem pro Prahu 9 pod sp. zn. 17 C 333/2021-7
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1123/1 a parc. č. 1123/2 v k.ú. Prosek v rámci akce "NOVOSTAVBA VILY Na Vyhlídce, Praha 9 parc.č. 71, 1123/3" pro xxxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 515/26 v k.ú. Střížkov v rámci akce "Přístřešek MHD P8328, 8329" pro spol. JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Praha 9 - Hloubětín, Průmyslová, přel. a obnova kVN, kNN" k pozemku parc.č. 20/4 v k.ú. Hloubětín mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 2069 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Viladomy Pod Klíčovem" pro spol. Prosek 2, s.r.o.
Uzavření změny smlouvy k bytu s manžely xxxxx
Povolení splátek dluhu a prodloužení nájmu bytové jednotky se xxxxx
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 20/5 v k.ú. Hloubětín se společností Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., IČO: 00005886
Změna Pachtovní smlouvy č. 2019/OSM/0176/OINO ze dne 31.5.2019 uzavřením dodatku č. 1, mezi MČ Praha 9 a společností Property Sokolovská, s.r.o.IČO: 03633039
Podání žaloby na vyklizení bytové jednotky xxxx a udělení plné moci k této žalobě
Účetní odpis nedobytné pohledávky za bývalým nájemcem společností BONUSS-CZ s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků mezi HMP a spolkem Volejbal Praga, z.s., a to pozemků parc.č. 1018/6, parc.č. 1018/7 a parc.č. 1019/3, všechny v k.ú. Vysočany ve vlastnictví spolku Volejbal Praga, z.s. za pozemky parc.č. 417/5, parc.č. 418/1, parc.č. 421 a parc.č. 1018/3, všechny v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl. m. Prahy
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc.č. 364 v k.ú. Hrdlořezy o výměře 20 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy panu xxxx
Souhlas s umístěním sídla společnosti pro společnost CIFERA s.r.o., IČO: 27145981, na adrese U Svobodárny 1110/12, 190 00 P9
Souhlas s umístěním sídla přírodovědného spolku Darwin, IČO: 06867898, na adrese Nemocniční 781/14, Praha 9
Schválení souhlasného stanoviska MČ Praha 9 k dočasnému užívání staveb 19ti řadových garáží ve vlastnictví Stavebního bytového družstva STAVEG, IČO: 00222895 a uzavření změny nájemní smlouvy označené jako Dodatek č.4
Uzavření dohody o částečném postoupení práv a povinností ze směnné smlouvy č. SME/35/05/008587/2020 a dohody o parkovacích místech
Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 v řízení vedeném Obvodním soudem pro Prahu 9 pod sp. zn. 18 C 417/2021
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Park Na Břehu"
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
Odstoupení z funkce člena představenstva Polikliniky Prosek a.s.
Jmenování JUDr. Ivany Hánové funkce vedoucí Odboru živnostenského ÚMČ P9
Vyslovení souhlasu s členstvím místostarosty MČ Praha 9 pro oblast sportu v představenstvu spolku Associaton Club Sparta Praha z.s.
Stanovení odměn statutárních orgánů společnosti Poliklinika Prosek a.s., Hortus správa zeleně s.r.o. a Garáže Lovosická s.r.o.
Navýšení rozpočtu OŠEF ÚMČ P9
Úplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Vysočany z vlastnictví ČR, s
právem hospodařit Česká pošta, s.p., do vlastnictví hlavního města
Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Informace o testování Covid - 19 ve školách zřizovaných MC Praha 9