Přehled přijatých usnesení z 2. zasedání ZMČ Praha 9

Přílohy
Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2022
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o neinvestiční dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o investiční dotaci na akci Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy předchozích let k využití v roce 2023
Uzavření dohody o přistoupení k dluhu, o uznání dluhu a o splátkách dluhu
Úplatné nabytí pozemků parc.č. 2124/1 a parc.č. 2124/2, oba v k.ú. Vysočany, z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Úplatné nabytí pozemků parc. č. 1150/2, parc. č. 1150/6, parc. č. 1148/1 a parc. č. 1148/10, vše v k.ú. Vysočany, z vlastnictví společnosti Vivus Kolbenova s.r.o. do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Odejmutí spoluvlastnického podílu o velikosti 13/16 na pozemku parc.č. 1125/13 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl. m. Prahy ze správy Městské části Praha 9
Svěření pozemků v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Rozdělení účelových dotací určených na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích
Schválení žádosti o změně účelu čerpání dotace SPORT 2022, smlouva č. 2022/OE/0092/DDOT- na opravy a rekonstrukce sportovišť Spartak Hrdlořezy, z.s.
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem, na pozemku č. parc. 1138/2, katastrální území Vysočany, při ulici Na Černé strouze, Praha 9
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1206/2, 1207/143, 1207/146, 1207/150, vše katastrální území Vysočany, Praha 9
Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9