Přehled přijatých usnesení z 2. mimoř. jednání Rady MČ Prahy 9 ze dne 31.3.2021

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o finanční prostředky na realizaci projektu v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2021
Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů roku 2021 o účelovou dotaci na realizaci protidrogové prevence na místní úrovni v rámci Programu adiktologických služeb
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o prostředky k financování projektů v oblasti prevence kriminality
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o účelovou dotaci v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních
Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru ekonomického, Odboru školství a evropských fondů, Odboru správy majetku a Odboru výstavby a územního rozvoje
Limit počtu pracovníků a rozpočet mzdových prostředků na rok 2021
Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 9 - rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023
Schválení Zásad používání a tvorby zaměstnaneckého fondu MČ Praha 9 na rok 2021
Složení poroty v soutěži projektu HMP " Program Umění pro město" - Fontána Vysočany
Doporučení režimových opatření při znovuotevření mateřských a základních škol, jejichž je MČ Praha 9 zřizovatelem