Přehled přijatých usnesení z 2. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 22.1.2019

Přílohy

Finanční vypořádání dotací poskytnutých MČ P9 ze SR v roce 2018

Vrácení části dotace přijaté na projekt Nástavba MŠ Veltruská z Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Povolení splátek dluhu, podání výpovědi z nájmu bytu, podání žaloby na vyklizení bytu, udělení plné moci k této žalobě a prominutí zbytku poplatku z prodlení

Udělení plné moci k zastupování MČ P9 při vzniku SVJ v privatizovaných domech

Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji spoluvlastnického podílu 295/560 na nemovitostech k. ú. Libeň, pozemku parc. č. 3247, jehož součástí je stavba čp.1092

Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 9 a společností TOMMI-holding, spol. s r.o. na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Drahobejlova 953 v k.ú. Libeň, Kolbenova 650 v k.ú. Vysočany a Letňanská 329, 330 a 341 v k.ú. Prosek, obci hl.m.Prahy

Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Úprava sítě 22 kV u RS 7050" v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce a.s.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. zastoupena spol. TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. 2016/OSM/0367/ONAP ze dne 4.5.2016 na pronájem části pozemku parc.č. 1939/2 a parc. č. 1939/14, k. ú. Vysočany

Výzva k podání žádosti o účast včetne kvalifikační dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Historické budovy U Brabců"

Zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu č. 223/2001 na pronájem nebytových prostorů v domě Vysočanská 555/67 v Praze 9

Petice "za odstranění laviček" na pozemcích 640/13, 640/7 k.ú. Prosek

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro zadávací řízení - "Kompletní zajištění kopírovacích a tiskových služeb ÚMČ Praha

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních a propagačních materiálů č. 2017/OVS/0027/DINO s Českou poštou a.s.

Schválení Smlouvy o dílo na vyhotovení kroniky MČ Praha 9 za rok 2019

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OVS/0026/DDIL uzavřené se společností Strategic Consulting s.r.o.

Záštita starosty MČ Praha 9 nad celostátní konferencí Města budoucnosti 2019

Schválení Smlouvy o spolupráci Městské části Praha 9 ve vztahu k veřejnosti

Změna Smlouvy o poskytování právního poradenství č. POS/OVUR/1/2009 ze dne 5.1.2009, uzavřením Dodatku č. 1

Změna platu ředitelky Střediska sociálních služeb Praha 9

Informace o splnění podmínek, prodloužení nájmu bytu a uzavření NS k bytu