Přehled přijatých usnesení z 19. jednání Rady MČ Praha ze dne 2.11.2021

Přílohy
Přijetí finančního daru od České spořitelny, a.s.
Schválení úpravy odpisového plánu ZŠ Novoborská pro rok 2021
Poskytnutí dotace SK Prosek Praha
Převod mezi fondy MŠ Kovářská
Finanční vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území Městské části Praha 9 v roce 2020
Změna rozpočtu investičních akcí
Navýšení a úprava rozpočtu hlavní a hospodářské činnosti
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
Uzavření Smlouvy o nájmu NJ č. 694/101 v domě č.p. 694, ul. Na Harfě 4, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a paní Simonou Ventouri, IČO: 07611986
Změna smlouvy č. 2021/OSM/0205/ONAN o nájmu nebytové jednotky č. 569/101 v budově č.p. 569, ulice Vysočanská č.o. 47, k.ú. Prosek, ze dne 15. 09. 2021 mezi MČ Praha 9 a paní Nikou Šťastnou, IČO: 68368658, označenou jako Dodatek č.1
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 568/9 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hl. m. Prahy Společenství vlastníků jednotek pro dům Střížkovská 549/35, P9
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k výpůjčce pozemku parc.č. 1014/295 o výměře 568 m2 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti FINEP CZ a.s.
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 3144/1,parc.č. 3144/2, parc. č. 3144/4 a parc.č. 3144/5, vše v k.ú. Libeň, se spol. Shell Czech Republic a.s., IČ: 15890554
Uzavření Smlouvy o nájmu NJ č. 973/101 v domě č.p. 973, ul. Sokolovská 197, Praha 9, k.ú. Libeň, mezi MČ Praha 9 a panem Markem Vitochem, IČO: 76636194
Poskytnutí slevy z nájmu bytu
Podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení na Jaroslava Jíru
Výběr nejvhodnější nabídky - Sokolovská 972 - kulturně sportovní centrum - rekonstr. soc. zařízení
Změna Smlouvy o nájmu č. NAO/OSM/144/2010 ze dne 31. 03. 2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 07. 2013 mezi MČ Praha 9 a Poliklinikou Prosek a.s., IČO: 28495306, označenou jako Dodatek č.2
Uzavření smlouvy o provozu dětského Dopravního hřiště, Litvínovská 821/5a, P9
Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy
Poskytnutí věcného daru sboru dobrovolných hasičů Kbely
Připomínky MČ Praha 9 k návrhu aktualizace č. 5 ZÚR HMP
Zvýšení rozpočtu MČ P9 r. 2021 o účelovou dotaci na akci EU-Šablony III MŠ U Nové školy