Přehled přijatých usnesení z 19. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 16. 11. 2020

Přílohy

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2021

Informace k přípravě rozpočtu na rok 2021

Přehled čerpání dotace na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou neinvestiční dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s epidemií COVID 19

Navýšení rozpočtu Odboru školství a evropských fondů a navýšení a úprava rozpočtu hospodářské/zdaňované činnosti

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy

Poskytnutí příspěvků školám na odpisy majetku

Nařízení odvodů části investičních zdrojů příspěvkových organizací do rozpočtu MČ P9

Přijetí finančního daru od společnosti FINEP Hloubětín, a.s.

Poskytnutí dotace spolku PragOclub, z.s.

Poskytnutí dotace SK Praga Vysočany,z.s.

Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci pro Sociální služby Praha 9, z.ú.

Poskytnutí dotace Divadlu AHA!, o.p.s,

Poskytnutí účelových příspěvků příspěvkovým organizacím na podporu pomoci v boji proti pandemii COVID 19

Přijetí finančního daru od společností Nymburk Property Development, a.s., CPI Flats, a.s., CPI Meteor Center, s.r.o.

Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku

Změna účelu dotace poskytnuté Sportovnímu klubu vozíčkářů

Navýšení a úprava rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku

Úprava rozpočtu kapitoly Školství v hlavní a hospodářské činnosti

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1123/1 a parc.č. 1123/2 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "Rekonstrukce rodinného domu"

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 364 o výměře 166 m2 v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy

Vydání souhlasného stanoviska k umístění stavby "Velká houpačka" jako součást Lanového centra PROUD na pozemku parc. č. 159/1 v k. ú. Vysočany

Změna Nájemní smlouvy č. 2020/OSM/0255/ONAP ze dne 5.8.2005, na pronájem části pozemku parc.č. 1654 v k.ú. Vysočany, uzavřením Dodatku č.6 mezi MČ Praha 9 a společností outdoor akzent s.r.o.

Změna Nájemní smlouvy č. 2020/OSM/0254/ONAP ( původní č. OSM/Rek/06/05) ze dne 5.8.2005, na pronájem částí pozemků parc.č. 3144/1 a parc.č. 3144/2 oba v k.ú. Libeň, uzavřením Dodatku č.5 mezi MČ Praha 9 a společností BigBoard Praha, a.s.

Informace o nesplnění podmínek pro přechod práva nájmu, uzavření nájemní smlouvy, skončení nájmu dohodou, prodloužení nájmu bytu

Povolení splátek dluhu

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 437/2 a parc.č 1934/1 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "Polyfunkční dům Rokytka, Praha 9 - Vysočany" pro spol. Pražská teplárenská a.s., zast. spol. TERMONTA PRAHA a.s.

Schválení stanoviska k umístění nové základnové stanice na části pozemku parc.č. 1669/1 v k.ú. Vysočany pro společnost CETIN a.s., zastoupenou spol. Svoboda a syn, s.r.o.

Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 1121/55 v k. ú. Prosek

Uzavření Dohody o splátkách na dlužné nájemné a vyúčtování služeb za rok 2019 a rok 2020 s nájemcem NP Vysočanská 551/75, Praha 9 - IČO: 63934302

Změna Nájemní smlouvy č. 2020/OSM/0253/ONAP ( původní č. OSM/Rek/001/05) ze dne 24.2.2005, na pronájem pozemku parc. č. 20/1 v k.ú. Hloubětín, uzavřením Dodatku č.7 mezi MČ Praha 9 a společností BigBoard Praha, a.s.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k odkupu části pozemku parc.č. 2118/3 o výměře cca 42 m² v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hl.m. Prahy

Schválení souhlasného stanoviska MČ Praha 9 k dočasnému užívání staveb 19 řadových garáží ve vlastnictví Stavebního bytového družstva STAVEG, IČO: 00222895, a uzavření změny smlouvy Dodatkem č.3

Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 9

Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Cyklostezka Hořejší rybník - Pod Smetankou"

Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Prodloužení Parku Přátelství – zhotovení dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby"

Schválení Smlouvy o dílo na vyhotovení kroniky Městské části Praha 9 za rok 2021

Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence

Návrh změny textu nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou

Svolání 11. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání

Svěření nevyhrazených pravomocí Městské části Praha 9 v samostatné působnosti Úřadu Městské části Praha 9

Schválení Organizačního řádu ÚMČ Praha 9