Přehled přijatých usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

Přílohy
Rezignace Ing. Marka Doležala na funkci místostarosty a člena Rady MČ Praha 9
Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 9 pro volební období 2022 – 2026
Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2021
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o dotaci z titulu doplnění dodatečného finančního vztahu k MČ HMP z rozpočtu HMP
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o investiční dotaci na akci Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry
Nedokončení pořízení dlouhodobého majetku
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o investiční dotaci na akci Prodloužení Parku Přátelství
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o investiční dotaci na akci A7/A43: Hloubětín – Hrdlořezy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o neinvestiční dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol
Poskytnutí finanční podpory Czech Para Dance Sport formou dotace
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2022 o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2021
Uzavření finančního vypořádání za rok 2021 mezi státním rozpočtem, rozpočtem hl.m. Prahy a Městskou částí Praha 9
Nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 902 o výměře 99 m2, jehož součástí je stavba č.p. 132, v k.ú. Prosek z vlastnictví České republiky, do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Uzavření dohody o zániku zástavního práva k bytové jednotce č. xxx v k.ú. Prosek a o narovnání mezi MČ Praha 9 jako zástavcem a paní xxxx jako zástavním věřitelem
Uzavření smlouvy o převodu částí spoluvlastnických podílů k nemovitým věcem v k.ú. Střížkov
Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Vysočan
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitých věcí v k.ú. Hrdlořezy
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Vysočany do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Skloněná č.p. 549/8, k.ú. Vysočany, Praha 9
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Sokolovská 570/310 k.ú. Vysočany, P9
Svěření pozemků v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Zásadní připomínky MČ Praha 9 k zahájení řízení o územním plánu hl. m. Prahy (Metropolitním plánu)
Návrh na rozdělení účelových neinvestičních dotací určených na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích
Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9