Přehled přijatých usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 20.9.2022

Přílohy
Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2022
Úprava rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
Poskytnutí dotace Real fight club, z.s.
Přijetí daru od společnosti D&T Service, s.r.o.
Přijetí finančního daru od společností Ballota Property, s.r.o. a Masák & Patner, s.r.o.
Poskytnutí dotace SK Praga Vysočany, z.s.
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na realizaci projektu EU - MAP III
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na realizaci projektu Výstavba šaten veřejného sportoviště při ZŠ Litvínovská 500
Úprava rozpočtu výdajů Odboru vnitřní správy
Vrácení dotace od ZŠ Novoborská na PCR testy do rozpočtu Městské části Praha 9
Postup sestavování rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2023
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na spolupořadatelství na akci Mistrovství Evropy v tanci na vozíku 2022
Navýšení příspěvku na provoz Divadla GONG - kulturní a vzdělávací společenské centrum
Poskytnutí účelového příspěvku ZŠ a MŠ Na Balabence na vybavení nové sportovní haly
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru výstavby a územního rozvoje
Příjem výnosu z prodeje majetku od Divadla GONG - kulturní a vzdělávací společenské centrum
Prodloužení nájmu bytu s xxxx a skončení nájmu dohodou xxxx
Schválení "Smlouvy o výpůjčce části společných částí nemovité věci za účelem umístění zařízení v rámci projektu MKDS MČ P9"
Uzavření pachtovní smlouvy k pozemku parc.č. 3020/8 o výměře 366 m2, jehož součástí je stavba, budova č.e. 669 a části pozemku parc.č. 3020/7 o výměře 2.220 m2, vše v k. ú. Libeň se společností Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, P9, PSČ 190 00, IČO: 27944603
Účetní odpis nedobytné pohledávky za bývalou nájemkyní parkovacího místa č. 234 v Parkovacím domě Prosek, xxxx
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 643/4 v k.ú. Vysočany, se společností PREdistribuce, a.s., IČO:27376516
Uzavření Dohody o skončení nájmu na pronájem NJ č. 1017/101 v domě č.p. 1017, Sokolovská č.o. 252, Praha 9, s panem Janem Čvančarou, IČO: 60209356, ke dni 31.10.2022
Uzavření darovací smlouvy na soubor movitých věcí, který tvoří komunitní centrum a smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1129 v obci Praha, k. ú. Vysočany, na níž je komunitní centrum umístěno, se spol. Skanska Residential a. s., IČO: 02445344, se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 P8
Prominutí dluhu ve výši 81.037 Kč, který vázne na bytové jednotce xxxxx
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce / bytu s xxxx, uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce a skončení nájmu bytu s xxx
Schválení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku "Dodávka a instalace technologického vybavení kuchyně pro novostavbu ZŠ a MŠ U Elektry" - opakované řízení
Uzavření Smlouvy o nájmu NJ č. 972/103 v domě č.p. 972, ul. Sokolovská č.o. 195, Praha 9, k.ú. Libeň, mezi MČ Praha 9 a nadačním fondem NextGen, ČO: 09543759
Prominutí nájemného za užívání bytové jednotky manželům xxxx
Schválení "Smlouvy o financování projektu v rámci OP Praha - Pól růstu ČR " Modernizace jazykové učebny ZŠ Novoborská v Praze 9" reg.č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002163
Schválení podání žádosti o zařazení ZŠ U Elektry do rejstříku škol
Schválení žádosti ZŠ Novoborská 371 o snížení kapacity
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
Uzavření objednávky na zpracování návrhu alternativního řešení dopravní a technické infrastruktury pro ZŠ Jarov
Stanovisko Městské části k záměru "Sokolovská 282"
Návrh odpovědi na petici týkající se nesouhlasu s plánem výstavby dvou výškových budov při ul. Prosecká a navazující výstavby při ulici Čakovická
Žádost o pojmenování veřejného prostranství (náměstí) Městské části Praha 9
Schválení záměru na podání žádosti o dotaci HMP "Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023", Opatření č.5 "Otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými městskými částmi za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost"
Záměr propachtovat pozemky parc. č. 657/1 a 657/2 v k.ú. Malešice