Přehled přijatých usnesení z 15. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 8.9.2020

Přílohy

Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2020

Postup sestavování rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2021

Vrácení části dotace přijaté v roce 2017 a 2018 v rámci OPVVV na realizaci akce EU Šablony MŠ Litvínovská - náhrada od MŠ Litvínovská

Navýšení a úprava rozpočtu kapitoly Školství v hlavní a vedlejší/zdaňované činnosti

Převod finančních prostředků mezi fondy MŠ Novoborská

Převod finančních prostředků mezi fondy MŠ Šluknovská

Přijetí finančního daru od společnosti Neocity 9, s.r.o.

Přijetí finančního daru od společnosti Pankrác, a.s.

Poskytnutí účelového příspěvku Divadlu GONG - kulturnímu a vzdělávacímu společenskému centru na podporu pomoci v souvislosti s pandemií COVID 19

Svěření pozemků v k.ú. Vysočany z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ P9

Svěření pozemků v k.ú. Střížkov z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ P9

Vydání souhlasného stanoviska ke stavbě "Revitalizace BD Bohušovická č.p. 488, Praha 9",dle projektové dokumentace pro stavební řízení z 2/2020

Vydání souhlasného stanoviska k prodloužení lhůty užívání stavby dočasné - Lanového centra PROUD na pozemku parc. č. 159/1 v k. ú. Vysočany

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 203/1 v k.ú. Prosek, ve vlastnictví hl.m. Prahy

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Sokolovská č.p. 608/312, k.ú. Vysočany, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 567/306, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě K Moravině 1872/5, k.ú. Libeň, P9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Na Břehu č.p. 297/23, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Mlékárenská č.p. 292/3, k.ú. Vysočany, Praha 9

Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/0073/2014,na pronájem NJ č. 1413/102 a 1413/104 v domě čp. 1413, Drahobejlova 41, Praha 9 a uzavření Dodatku č.2 mezi MČ Praha 9 a spol. LogArte s.r.o., IČO: 06040349

Uzavření dodatků dle programu „COVID-Nájemné" pro nájemce nebytových objektů a prostor MČ Praha 9

Udělení plné moci ve věci žaloby o určení nájemního práva k bytu

Revokace usnesení č. Us RMČ 392/20, podání žaloby na úhradu dluhu a povolení splátek dluhu

Zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu a podání výpovědi z nájmu bytu

Uzavření Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě mezi MČ Praha 9 a společností Vodafone Czech Republic a.s.

Prodej pozemku parc.č. 69/2, včetně budovy bez čp/če, objektu občanské vybavenosti, která je součástí tohoto pozemku, vše v k.ú. Vysočany

Schválení aktualizovaného stanoviska MČ Praha 9 ke směně spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Střížkov mezi společností CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o. a HMP

Odkoupení pozemku parc.č. 1159/4, v k. ú. Vysočany

Odkoupení pozemku parc.č. 1157/84, v k. ú. Vysočany

Odkoupení pozemků parc.č. 1157/62, parc. č. 1157/63, parc. č. 1157/75, parc. č. 1159/44 a parc. č. 1159/45,vše v k. ú. Vysočany

Záměr nabytí části pozemku parc.č. 3052/1 v k.ú. Libeň, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úrad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9

Změna Nájemní smlouvy č. 2020/OSM/0101/ONAP ze dne 14.5.2020 uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a spol. Kopec food s.r.o.,jehož předmětem je změna výše nájmu za měsíc září 2020

Záměr nabytí nemovitých věcí v k.ú. Střížkov do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9

Odepsání pohledávek a závazků ve školách zřízených MČ Praha 9

Výběr nejvhodnější nabídky pro VZMR "ZŠ Litvínovská - fotbalové hřiště + běžecká dráha"

Schválení smlouvy o spolupráci se SOŠ Jarov v rámci projektu "Polytechnika"

Souhlas RMČ s pracovně právním vztahem členů ZMČ

Vzdání se funkce vedoucího Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 9

Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 8.9.2020

Úklid stanic metra Městskou částí Praha 9

Záměr směny pozemků v k.ú. Střížkov a v k.ú. Vysočany mezi spol. FINEP Prosek k.s. a MČ Praha 9

Záměr nabytí spoluvlastnických podílů o velikosti 1/2 na pozemcích v k.ú. Vysočany do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9