Přehled přijatých usnesení z 15. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 14.8.2018

Přílohy

Navýšení rozpočtu Odboru správy majetku na pořízení systému pro zadávání VZ

Úprava rozpočtu v rámci akce Nástavba MŠ Veltruská

Navýšení rozpočtu investic školství a úprava rozpočtu hospodářské činnosti

Zvýšení a úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku

Uzavření dohody o splátkách nájemného za červenec 2018

Skončení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu

Prodloužení nájmu bytu, uzavření nájemní smlouvy k bytu a uzavření změny smlouvy - dodatku

Prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu

Změna smlouvy na pronájem nebytových prostor uzavřením Dodatku č. 2

Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky – garáže

Revitalizace zelených ploch u Polikliniky Prosek - Dodatek č. 1

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 500/104 v k.ú. Střížkov, se společností Kopec food s.r.o., IČ 24761087

Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy

Poskytnutí věcného daru Sboru dobrovolných hasičů Miškovice

Poskytnutí věcného daru Městské policii hl. m. Prahy

Poskytnutí věcného daru Obvodnímu ředitelství Policie ČR Praha III

Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v I. pol. 2018

Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad akcí Rokytka Charity Challenge

Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence