Přehled přijatých usnesení z 15. jednání Rady MČ P9 ze dne 6.9.2022

Přílohy
Navýšení rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií
Navýšení rozpočtu kapitoly Školství v hlavní a hospodářské činnosti
Navýšení rozpočtu výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na projekt eDigiStars
Změna Smlouvy č. 2020/OSM/0273/ONAN o nájmu nebytové jednotky č. 227/102 v budově č.p. 227, ulice Sokolovská č.o. 264, k.ú. Libeň, ze dne 21.12.2020 mezi MČ Praha 9 a společností Fokus Praha sociální firmy, s.r.o., IČO:14070839, označenou jako Dodatek č.3
Změna smlouvy č. 2021/OSM/0174/ONAN o nájmu nebytové jednotky č. 781/102 v budově č.p. 781, ulice Nemocniční č.o. 14, k.ú. Vysočany, ze dne 02.08.2021 mezi MČ Praha 9 a paní Nataliyí Fizer Niklovou, IČO:28908678, označenou jako Dodatek č.2
Odkup tepelné přípojky od Pražské teplárenské a.s.
Revokace usnesení č. Us RMČ 425/22, povolení splátek dluhu xxxx
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 437/2 a 1934/1, k. ú. Vysočany mezi společností PREdistribuce, a.s. a MČ Praha 9
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 12/2, 15/2 a 1927/10 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE, MDS Anglické gymnázium, Praha 9 – Vysočany, ul. Sokolovská" pro spol. Pražská energetika, a.s.
Prodloužení nájmu bytu s xxxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 554/5 a části pozemku parc.č. 554/6, oba v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hl.m. Prahy dle přiložených variant xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k výpůjčce části pozemku parc.č. 293 v k.ú. Vysočany o výměře 15 m2 ve vlastnictví hl.m. Prahy Českému hydrometeorologickému ústavu
Změna Nájemní smlouvy č. 2018/OSM/0626/ONAP ze dne 18.12.2018,ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 uzavřením Dodatku č. 4 mezi MČ Praha 9 a společností CUKABO, s.r.o., IČO: 02718561
Uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 72 v k. ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností PIXABELLY BASOVA s.r.o., IČO: 29031508
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky – garáže č. 856/326 a nebytové jednotky – garáže č. 856/328 v objektu čp. 856, ul. Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek, založeného smlouvami o nájmu č. NAN/OSM/151/2011 ze dne 4. 05. 2011 a č. NAN/OSM/152/2011 ze dne 4. 05. 2011, mezi MČ Praha 9 a xxxxx
Nesouhlas s uzavřením mimosoudní dohody s MUDr. Martinem Víchou
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1808/2 a parc.č. 1808/44, k. ú. Vysočany mezi společností Pražská teplárenská a.s. a MČ Praha 9
Podání výpovědi z nájmu bytové jednotky s tříměsíční výpovědní dobou xxxx
Zrušení zadávacího řízení na VZ "Dodávka a instalace technologického vybavení kuchyně pro novostavbu ZŠ a MŠ U Elektry"
Schválení smlouvy o spolupráci se SOŠ Jarov v rámci projektu "Polytechnika"
Schválení Dodatku č.1 k nájemní smlouvě - přistoupení dalšího účastníka k nájemní smlouvě
Schválení přijetí finančního daru Základní školou Špitálská
Schválení rozdělení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP
Schválení vyhlášení výběrového řízení k projektu "Modernizace odborných učeben ZŠ Na Balabence a ZŠ Špitálská"
Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování válečných uprchlíků
Zpráva o plnění usnesení ZMČ P9 ke dni 6.9.2022

Připomínky k návrhu novely Pražských stavebních předpisů
Odvolání souhlasu s umístěním sítí a terénních úprav na pozemku č. parc. 509/1 v k.ú. Střížkov podle § 184a stavebního zákona