Přehled přijatých usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 18.6.2024

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2024
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o účelovou dotaci na Projekt na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na MČ Praha 9
Úprava rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o snížení finančních prostředků na výkon pěstounské péče
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o neinvestiční dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o účelovou dotaci na výdaje na pomoc občanům Ukrajiny
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o účelovou dotaci na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
Převod v rámci rozpočtu investic Servisu informačních technologií
Navýšení rozpočtu investic Servisu informačních technologií
Poskytnutí neinvestičního příspěvku Divadlu GONG – KVSC
Navýšení finančních prostředků Odboru správy majetku
Navýšení rozpočtu investic Servisu informačních technologií - digitalizace stavebního řízení
Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 9 pro rok 2024
Navýšení rozpočtu kapitoly Školství o nedočerpanou dotaci z roku 2023 na Opatření na pomoc pražským domácnostem
Poskytnutí dotací z rozpočtu Městské části Praha 9 v roce 2024
Záměna zdrojů financování výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny - kompenzace ze SR MF ČR
Navýšení rozpočtu MČ Praha 9 o prostředky na akci Asistent prevence kriminality
Navýšení rozpočtu výdajů kapitoly Školství
Navýšení rozpočtu investic Odboru vnitřní správy
Navýšení rozpočtu běžných výdajů odd. KMTV
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 566/101, o výměře 21 m2, ul. Vysočanská č.o. 53, v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a Bc. Janem Novákem, IČO: 05984696
Schválení stanoviska ke vstupu na pozemky v k.ú. Vysočany v rámci akce "Obnova PTV Sokolovská" pro spol. Pražská teplárenská a.s.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "1198048 Praha 9, Poštovská, Pod Strojírnami, U Vysočanského pivovaru" mezi MČ Praha 9 a společností Quantcom, a.s.
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce s xxx
Odvolání plné moci ve věci stavebního řízení udělené xxxx
Povolení splátek nedoplatku na vyúčtování služeb xxxx
Změna smluv o nájmu nebytových jednotek v k.ú. Libeň
Schválení stanoviska ke vstupu na pozemky v k.ú. Libeň v rámci akce "Výměna části potrubí Podvinný Mlýn" pro spol. Pražská teplárenská a.s.
Změna Smlouvy o nájmu nemovité věci č. 2024/OSM/0090/ONAP ze dne 06.06.2024, uzavřené se společností PP 53, a.s., IČO: 29011299, označená jako Dodatek č. 1
Prodloužení nájmu bytu/bytové jednotky s xxxx
Uzavření smlouvy o ubytování k bytové jednotce s xxxx
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Stavební úpravy NTL plynovodu v ul. Nad Šestikopy, Pískovcová a okolí, Praha 9" mezi MČ Praha 9 a společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně nemovitostí mezi HMP a ČR (příslušnost hospodařit s majetkem státu ÚZSVM)
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně nemovitostí mezi HMP a ČR (příslušnost hospodařit s majetkem státu ÚZSVM)
Uzavření Dohody v souvislosti s postoupením smlouvy č. SS/37/2024/219/ÚA mezi společností BEK Construction, spol. s r.o., CENTRAL GROUP 74. investiční a.s., CENTRAL GROUP a.s. a MČ Praha 9
Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 2017/OSM/0164/ONAN ze dne 03.05.2017, na pronájem nebytové jednotky č. 362/101 v budově č.p. 362, ul. Jablonecká č.o. 17, Praha 9 a změnu Smlouvy označenou jako Dodatek č.1
Jmenování hodnotící komise nabídek v zadávací řízení na veřejnou zakázku (VZ) na výběr dodavatele akce: „Novostavba budovy pro zdravotnickou záchrannou službu se stavebními úpravami areálu“
Uzavření smlouvy o Dílo č. 2024/OSM/0110/DDIL k zhotovení výtvarného díla: "Madonino Tajemství_dva kusy soch Madony" mezi Městskou částí Praha 9 a sochařkou xxxx
Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 9
Nepřijetí nepotřebného majetku nabídnutého MŠ a ZŠ dle příloh č. 2 - č. 15
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby v jednacím řízení s uveřejněním s názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově Polikliniky Prosek"
Přerozdělení úkolů z usnesení 6. ZMČ P9 ze dne 4.6.2024
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí "Den zdraví 2024", která se koná dne 12. září 2024 v areálu Polikliniky Prosek, Praha 9
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí "mistrovství Evropy v tanci na vozíku", která se koná dne 22. - 24. listopadu 2024 v prostorách O2 Universum, Českomoravská 2345/6, Praha 9
Poskytnutí věcného daru Obvodnímu ředitelství Policie ČR Praha III
Rozdělení účelových neinvestičních dotací na podporu dlouhodobé organizované sportovní výchovy mládeže z dotačního programu "SPORT 2024", konkrétně podpora činností osob, působících na území Městské části Praha 9 a dlouhodobě zajišťujících organizovanou sportovní výchovu mládeže, která není vykonávána za účelem zisku a nemá povahu ekonomické činnosti
Převod v rámci rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
Předložení žádostí o bezúplatné převedení majetku umístěného v MŠ Šluknovská z evidence OSM na MŠ
Osvětlení fontány v Parku Přátelství
K účetní závěrce společností Hortus správa zeleně, s.r.o., Garáže Lovosická, s.r.o. a Devátá rozvojová a.s. za rok 2023
K roční účetní závěrce společnosti Poliklinika Prosek a.s. za rok 2023, převod 6 milionů z nerozděleného zisku z minulých let do reinvestičního fondu
Uzavření Darovací smlouvy mezi společností JÍŠA s.r.o. a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o příspěvku investora k rozvoji veřejné infrastruktury a o spolupráci mezi společností Rezident Park 4 s.r.o. a MČ Praha 9
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o účelovou investiční dotaci na Dokončení sochařského cyklu Madonino tajemství
Uzavření Smlouvy o příspěvku investora k rozvoji veřejné infrastruktury a o spolupráci mezi společností PLUMLOV s.r.o. a MČ Praha 9
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce s MŠ Pod Krocínkou