Přehled přijatých usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 11.6.2019

Přílohy

Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9za rok 2018

Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2019 o dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o finanční prostředky na realizaci projektů v rámci Programů v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o finanční prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně - právní ochrany dětí

Úprava rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o snížení finančních prostředků na výkon pěstounské péče

Vrácení části státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru vnitřní správy

Navýšení rozpočtu výdajů OŽPD na projekt Zóny placeného stání

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského Parlamentu v roce 2019

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřní správy

Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na investice do otopných systémů budov

Uzavření změny smlouvy - dodatku, uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu bytu

Trvání na výpovědi z nájmu bytu, uzavření nové nájemní smlouvy, podání žaloby na úhradu dluhu, udělení plné moci k této žalobě, uzavření nové nájemní smlouvy

Podání žaloby na vyklizení bytu a udělení plné moci

Uzavření smlouvy o ubytování, podání žaloby na vyklizení bytu a žádost o přechod práva nájmu bytu

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Mlékárenská 292, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Drahobejlova 953, k.ú. Libeň, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Freyova 264, k.ú. Vysočany, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Pod Strojírnami 771, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě K Moravině 1872, k.ú. Libeň, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 297, k.ú. Vysočany, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 288/4, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9

Odstoupení MČ Praha 9 od Smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek uzavřených v rámci prodeje bytových jednotek stávajícím nájemníkům

Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence základních škol zřízených MČ P9 – ZŠ Špitálská

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 9/2 v k.ú. Prosek v rámci akce "Praha 9 - Prosek, Na Vyhlídce 47/76 - Obnova TS 2798" pro spol. PREdistribuce, a.s., zast. spol. KORMAK Praha a.s.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 640/26, parc.č. 1639 a parc.č. 640/7 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "Praha 9, Prosek, Mimoňská, obnova kNN" pro spol. PREdistribuce, a.s., zast. spol. Elektro HC, s.r.o.

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 437/2 v k.ú. Vysočany, se společností Termonta Praha,a.s., IČ 047116234, se sídlem Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10

Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky č. 548/101 v 1. NP domu čp.548, ulice Vysočanská č.or.81 v Praze 9, k.ú. Prosek ke dni 31. 5. 2019

Směna pozemků v k.ú. Vysočany

Návrh na uzavření Souhlasného prohlášení o vlastnickém právu k jednotce č. 550/4 v k.ú. Prosek

Svěření pozemků v k.ú. Vysočany ve vlastnictví Hlavního města Prahy do správy MČ P9

Udělení plné moci, uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů a udělení písemného povolení k zapojení dalšího zpracovatele v souvislosti s uzavíráním smluv s uživateli parkovacích míst v Parkovacím domě Prosek

Změna Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o správě ze dne 25.2.2014 uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a spol. CRESCON DELTA, s.r.o.

Roční účetní závěrka spol. Poliklinika Prosek a.s.

Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 2309/1, 2310/1, 2311, 2312/1, 2312/2, 2313/1, 2313/2, 2314/1, 2314/3, 2315, 2316, 2523/1, 2523/5, 2523/6, 2523/7, 2523/8, 2523/9, 2523/10, 2523/14, vše v katastrálním území Hloubětín Praha 9, při ulici Za Mosty

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č. parc. 481/9; 481/14; 481/17; 499/3; 499/4; 499/9; 3344/2; 3344/4; 3344/7-9; 481/10; 481/15; 481/16; 485/16; 499/1; 3344/3; 3344/1; 3344/31-35; 3917/2; vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Lisabonská

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích, na kterých se nachází „celoměstský systém zeleně“ v ulici Modrého

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 48; 49; 50; 51; 30/12 v katastrálním území Prosek, Praha 9, při ulici Prosecká

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 481/4; 481/5; 481/6; 481/7; 481/8; 481/13; 481/20; 481/21; 485/18; 485/19, vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Freyova

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 30/1; 30/23; 30/16; 30/2; 1925/6, vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Freyova

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1017/1; 1846/13; 1840/1; 1840/13; 1840/12; 1840/11; 1846/7; 1846/4; 1846/5; 1846/9; 1846/1; 1846/10; 1840/20; 1846/6; 1846/8; 1014/1, vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Freyova

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 900/4; 900/5; 900/6; 900/7; 901/1; 901/4; 901/5, vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Poděbradská

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 600/4; 600/13; 600/14; 600/19; 600/23; 600/24; 600/66; 600/333; 600/335; 600/345; 600/346; 600/347; 600/348; 600/349; 600/351; 600/354; 600/355; 600/356, vše v katastrálním území Letňany Praha 18, při ulici Lovosická

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č. parc. 1667/23, v katastrálním území Prosek, Praha 9, při ulici Nad Kelerkou

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 458/1; 464/22; 464/23; 464/18; 464/12; 464/1; 464/3; 464/13; 464/17; 464/14; 464/15; 460/3; 460/2; 458/3; 458/2; 458/4; 1935/1; 1936/1; 1936/2; 3919/1; 3919/2; 3343/29; 3343/47; 1937/1, vše v katastrálním území Vysočany a Libeň, Praha 9, při ulici Ocelářská, Lisabonská

Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 432/3, 432/4, 432/5, 432/6, 432/7, 433/1, 433/2, 434/1, vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Na Břehu

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemku č. parc. 1845/5, v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Poděbradská/Pod Harfou

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1629/7, 1629/9, 1629/10, 1629/19, 1629/20, 1629/22-23, 1629/32 a 1514/1,vše v katastrálním území Hloubětín, Praha 9, při ulici Kolbenova

Zrušení usnesení Rady Městské části Praha 9, č. Us ZMČ 86/19 ze dne 19.2.2019, k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemku č. parc. 515/41, vše v katastrálním území Střížkov Praha 9, při ulici Lovosická

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemku č. parc. 515/41, vše v katastrálním území Střížkov Praha 9, při ulici Lovosická

Potvrzení ředitelek ZŠ a MŠ zřizovaných MČ P9 ve funkci na další šestileté funkční období

Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovými organizacemi - mateřskými a základními školami P9

Schválení změny zřizovacích listin Základní školy Špitálská a Základní školy a Mateřské školy Na Balabence

Uzavření Smlouvy o poskytování služeb Hybridní pošty s Českou poštou,s.p.

Udělení ocenění významným osobnostem MČ P9

Vyhlášení "Programu účelových neinvestičních dotací určených na podporu činnosti neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu dětí a mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích"

Schválení ocenění příslušníků IZS

Odvolání z funkce vedoucího ÚIAK

Podpora akce Den zdraví na Poliklinice Prosek, a.s.

Jmenování členů dozorčí rady spol. Poliklinika Prosek, a.s. a schválení smluv o výkonu funkce člena DR